Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Presentatie Transitievisie warmte en Presentatie warmtenet HVC
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties 2019 met meerjarenprognose 2019-2022
 8. I 2019/246 Raadsmemo Stand van zaken woningbouw Wateracker- hoek Starweg
 9. I 2019/289 Raadsmemo Planning en voortgang verdichting De Velst
 10. I 2019/302 Raadsmemo Regionaal OV-toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland
 11. Evaluatie structuurvisie 2020
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van de verslagen van de openbare commissievergaderingen RWD van 14 november 2019 en 12 december 2019
 14. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 16 januari 2020

Terug