De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Presentatie Transitievisie warmte en Presentatie warmtenet HVC
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties 2019 met meerjarenprognose 2019-2022
 8. I 2019/246 Raadsmemo Stand van zaken woningbouw Wateracker- hoek Starweg
 9. I 2019/289 Raadsmemo Planning en voortgang verdichting De Velst
 10. I 2019/302 Raadsmemo Regionaal OV-toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland
 11. Evaluatie structuurvisie 2020
 12. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 13. Vaststellen van de verslagen van de openbare commissievergaderingen RWD van 14 november 2019 en 12 december 2019
 14. Rondvraag en sluiting
Terug