Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Vaststelling bestemmingsplan Water acker 2
 7. Verordening Doelgroepen woningbouw en beleidsregels zelfbewoningsplicht
 8. Motie criteria doelgroepenverordening
 9. Betaalbare Koopwoningen Heemskerk
 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 22 april 2021
 12. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 20 mei 2021

Terug