Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Lange Termijnagenda
 6. Presentatie De Slotvrouwe
 7. Presentatie De Velst
 8. Voorbereidingsbudget ontwikkelperspectief Assumburg Oud Haerlem – Tolhek
 9. Beschikbaar stellen van budget voor sanering van de voormalige stortplaats Zuidermaatweg
 10. Raadsmemo's ter bespreking
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie RWD van 11 maart 2021
 13. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 22 april 2021

Terug