Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Initiatiefvoorstel D66 Betaalbare woningen
  5. Sturen op betaalbaar wonen: zelfbewoningsplicht en doelgroepenverordening
  6. I 2021/034 Beantwoording schriftelijke vragen expertise woningbouw
  7. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
  8. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare commissievergadering rwd van 4 maart 2021

Terug