Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Termijnagenda
 6. Evaluatie Structuurvisie 2020
 7. I 2019/302 Raadsmemo Regionaal OV-toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie RWD van 16 januari 2020
 10. Rondvraag en sluiting
 11. WOK2 A8/A9

Video van de openbare commissievergadering rwd van 6 februari 2020

Terug