Agendapunten

  1. Opening
  2. Spreekrecht
  3. Vaststelling agenda
  4. Voorstel tot het vaststellen van de perspectiefnota
  5. Rondvraag en sluiting

Video van de openbare de raadsbrede commissievergadering van 18 juni 2020

Terug