Agendapunten

  1. Heropening
  2. Voorstel tot het instemmen met de wijze van uitvoering van de motie Speeltoestellen
  3. Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk
  4. Sluiting

Video van de openbare raadsbrede commissievergadering van 14 mei 2020

Terug