Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 januari en 1 februari 2021
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Zienswijze Kadernota 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 11. Voorstel tot het benoemen van de heer P. Koper, commissielid MME
 12. Nota huurprijsbeleid 2021-2024
 13. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek Eikenhof II
 14. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 18 februari 2021

Terug