Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 februari 2020
 5. Lijst van ingekomen stukken
 6. Lijst van toezeggingen
 7. Lijst van Moties
 8. Voorstel tot het verruimen van de leencapaciteit gemeente Heemskerk i.v.m. maatregelen coronacrisis
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Alleenrecht IJmond werkt! gemeente Heemskerk 2020
 10. Voorstel inzake aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)
 11. Voorstel tot het verlengen van het contract met de accountant
 12. Voorstel tot het wijziging van de commissiesamenstelling commissie Algemeen Bestuur Financien (ABF), Mens Maatschappij Economie (MME), Ruimte Wonen Duurzaamheid (RWD) en de Rekenkamer
 13. Voorstel tot het continueren van de pilot Carrousel Integrale Inburgering
 14. Voorstel tot statutenwijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (SOPOIJ)
 15. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 23 april 2020

Terug