Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering op 28 mei 2020
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Digitale Dienstverlening Heemskerk
 11. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2019 en de Ontwerpprogrammabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken en begroting GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 13. Voorstel tot vaststellen begroting Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en De Buitenlanden
 14. Voorstel tot herziening van de Bestemmingsreserve statushouders
 15. Voorstel tot vaststellen van de Jaarstukken en begroting van de GR Afvalschap IJmond-Zaanstreek
 16. Voorstel tot het vaststellen Jaarstukken en begroting ReinUnie
 17. Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken 2019, herziene begroting 2020 en Begroting 2021 IJmond Werkt!
 19. Voorstel tot vaststellen Jaarstukken en begroting Omgevingsdienst IJmond
 20. Voorstel tot het vaststellen van het raadsvoorstel Burgerinitiatief 'Knarrenhof'
 21. Motie Raad aan zet bij woningbouw met bestemmingsplan wijziging
 22. Motie actief grondbeleid
 23. Motie Zienswijze Luchtvaartnota - Nachtvluchten en ultrafijnstof
 24. Motie Sinterklaasfeest
 25. Motie Heemskerkse deelname bollenplantdag
 26. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 25 juni 2020

Terug