Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Beëindiging raadslidmaatschap dhr. D. van den Berg en benoeming van dhr. B.A. den Haan als raadslid
 6. Benoemen van mevrouw E. Verhage als commissielid
 7. Wijziging in de samenstelling commissie Algemeen Bestuur en Financien
 8. Mondelinge vragen aan het college
 9. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 18 februari 2021
 10. Lijst van ingekomen stukken
 11. Lijst van toezeggingen
 12. Lijst van moties
 13. Overdracht brandweerkazerne aan VRK
 14. Vaststellen verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemskerk 2021
 15. Zienswijze concept-visie Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 16. Burgerinitiatief bouw op de Kop van de Baandert
 17. Visie Dienstverlening
 18. Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening gemeente Heemskerk 2021
 19. Huisvestingsverordening 2021
 20. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 25 maart 2021

Terug