Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Vaststellen van de Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 april 2020
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot voordracht van twee nieuwe leden raad van toezicht stichting OPO IJmond
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Kern van de Visie, Omgevingsvisie Heemskerk 2040
 12. Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Prof. ten Doesschatestraat 199a
 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget ten bedrage van 40.000 ten behoeve van het project Cornelis Geelvinckstraat en omgeving
 14. Schorsing

Video van de openbare raadsvergadering van 28 mei 2020

Terug