Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 25 maart 2021
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Nota activa en afschrijving 2021
 11. Beleidskader subsidie Coronakosten MKB
 12. Beschikbaar stellen van budget voor sanering van de voormalige stortplaats Zuidermaatweg
 13. Dienstverleningsvisie 2021-2024
 14. Reactie voorstel transitiecommissie MRA
 15. Voorbereidingsbudget ontwikkelperspectief Assumburg Oud Haerlem – Tolhek
 16. Moties Vreemd aan de Orde
 17. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 29 april 2021

Terug