Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 19 december 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het Vervolgonderzoek nader uitwerken scenario zwemvoorziening in Beverwijk en Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Doorontwikkeling Burgerkracht
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Rapportage herziene grondexploitaties 2019 met meerjarenprognose 2019-2022
 14. Sluiting

Video van de openbare raadsvergadering van 30 januari 2020

Terug