Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Benoeming van dhr. F. Brouwer tot wethouder
 6. Mondelinge vragen aan het college
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 april en 3 mei 2021
 8. Lijst van ingekomen stukken
 9. Lijst van toezeggingen
 10. Lijst van moties
 11. Aanstellen nieuwe accountant
 12. Transitievisie warmte gemeente Heemskerk
 13. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid
 14. Schorsing

Video van de raadsvergadering van 27 mei 2021

Terug