Bord bij begraafplaats Eikenhof 2

Eikenhof 2

 • Locatie: Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Marquettelaan, de Kruipwilg en de Rijksstraatweg
 • Aantal woningen: Minimaal 84

Beschrijving en korte historie van het plan

We onderzoeken welke woningbouwmogelijkheden dit gebied heeft. We berekenen hoeveel woningen we hier kunnen bouwen en wat de kosten en opbrengsten zijn. En we willen weten wat omwonenden en andere belanghebbenden vinden van de ontwikkeling op deze locatie. Begin 2023 starten we met de selectie van een ontwikkelaar. De ideeën van de ontwikkelaar worden beoordeeld door een commissie, waaraan ook 2 inwoners deelnemen.

Waarom hier? Meer mensen kiezen voor crematie. Dat betekent dat minder ruimte nodig is voor begraven dan we 10 jaar geleden dachten. Uit onderzoek blijkt dat we een groot deel van Eikenhof 2 daarom kunnen gebruiken voor een ander doel zoals woningbouw. 

Participatie

Er is een klankbordgroep gevormd met daarin 3 groepen belanghebbenden. Dit zijn de direct omwonenden van Eikenhof 2, het burgerinitiatief ‘Knarrenhof’ en potentiële kopers en huurders. De gemeente heeft voor deze groep een procesbegeleider geregeld. Ook informeren medewerkers van de gemeente de klankbordgroep en deelt de gemeente kennis met de groep. Een onafhankelijke voorzitter leidt de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft een Programma van Wensen en Eisen (PWE) opgesteld en gedeeld met de projectorganisatie en de gemeenteraad. Een groot deel van dit programma is door de gemeenteraad overgenomen in de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) (pdf, 14 MB).

Proces en planning

De NUR is in december 2022 door de raad vastgesteld. In 2023 worden marktpartijen geselecteerd om plannen voor het gebied uit te werken.

 • Januari 2023: Start marktselectie
 • Mei tot en met juni 2023: Selectie aantal marktpartijen
 • Juli tot en met september 2023: Marktpartijen werken plannen uit
 • Oktober tot en met november 2023: Keuze best uitgewerkte plan door beoordelingscommissie en college
 • December 2023: Besluitvorming raad
 • Januari tot en met februari 2024: Contractering

Contactpersoon

Henk de Ruiter en Els Poncin

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u: 

 • Mailen naar eikenhof2@heemskerk.nl.
 • Bellen naar 14 0251. Als u uw telefoonnummer, naam en vraag laat weten, bellen wij u zo snel mogelijk terug.
 • Schrijven naar Gemeente Heemskerk, t.a.v. project Eikenhof 2, antwoordnummer 150, 1940 VG Heemskerk. Een postzegel is niet nodig.

Actualiteiten

In de nieuwsbrief van februari 2023 (pdf, 62 KB) leest u het laatste nieuws en over de voortgang van het project.

Nieuwsbrief in tekst

Deze nieuwsbrief gaat over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gemeente informeert u graag over de stand van zaken, over de stappen die nog nodig zijn om woningbouw in deze omgeving te realiseren, en hoe huidige bewoners, geïnteresseerde partijen, kopers en huurders daarbij worden betrokken.

Volgende stap: de marktselectie

De komende maanden gaat de gemeente ontwikkelaars kiezen die plannen mogen uitwerken voor de woningbouwopgave op Eikenhof 2. Er zijn twee kavels waar op ingeschreven kan worden. Eerst gaat een beoordelingscommissie de ideeën van marktpartijen beoordelen. De marktpartij(en) die het beste invulling geeft aan de uitgangspunten van de NUR mag een plan uitwerken. In de beoordelingscommissie komen ook twee inwoners van Heemskerk. In de week van 16 januari hebben we in de krant, nieuwsbrief en op de website van de gemeente Heemskerk een oproep gedaan aan inwoners om zich kandidaat te stellen voor de beoordelingscommissie. De gemeente heeft meerdere reacties ontvangen. We gaan binnenkort met de kandidaten in gesprek om twee inwoners voor deelname aan de beoordelingscommissieleden te selecteren. Bij de selectie van deze inwoners betrekken we twee leden van de voormalige klankbordgroep.

Voortgang project

Het project is opgedeeld in verschillende fasen. We zitten nu in de tweede fase: de definitiefase. Hieronder beschrijven we de fasen van het project. Van links naar rechts zijn dit: initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase.

De NUR is vastgesteld

De Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) is op 22 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraden van zowel Heemskerk als Beverwijk. Dat is goed nieuws, we kunnen hierdoor verder met de uitnodiging aan marktpartijen om op basis van de NUR voorstellen te presenteren aan de beoordelingscommissie voor Eikenhof 2. Het verslag van de raadsvergaderingen van Beverwijk en Heemskerk zijn op de websites van de gemeenten te vinden. De klankbordgroep (KBG) van Eikenhof 2 heeft met aanbieden van haar programma van wensen en eisen, die de basis waren voor de NUR, haar taak in deze fase volbracht. Namens het college van Burgemeester en wethouders hebben de leden van de KBG een hartelijk dankjewel ontvangen. Later dit jaar organiseren we een bijeenkomst om het participatieproces voor de invulling van de woningbouwopgave op Eikenhof 2 samen met andere participatieprocessen rond woningbouwopgaven te evalueren.

Inschrijven voor een woning? 

Wij krijgen veel vragen van mensen of ze zich kunnen inschrijven voor een woning bij de gemeente. Dit is helaas niet mogelijk. Zodra de gemeente een keuze heeft gemaakt voor een of meerdere ontwikkelaar(s) kunnen inwoners zich bij deze partijen inschrijven. Houd hiervoor de website en de nieuwsbrieven van de gemeente in de gaten.

Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden voor Eikenhof 2 vastgesteld. Ook is er een motie aangenomen, ‘Eikenhof 2 groen en optimaal benut’.

In de nieuwsbrief van juli 2022 (pdf, 87 KB) leest u over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gesprekken met Stichting Knarrenhof en de vorming van een nieuw college hebben tot wat vertraging in de planning geleid. We hebben een nieuwe planning (pdf, 73 KB) gemaakt voor het project.

Nieuwsbrief in tekst

Deze nieuwsbrief gaat over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gemeente informeert u graag over de stand van zaken, over de stappen die nog nodig zijn om woningbouw in deze omgeving te realiseren, en hoe huidige bewoners, geïnteresseerde partijen, kopers en huurders daarbij worden betrokken.

Participatieproces

In oktober 2021 hebben gemeenteraadsleden gesproken met alle leden van klankbordgroep Woningbouw Eikenhof 2 over het programma van Wensen en Eisen (PWE) dat de klankbordgroep heeft opgesteld. In december besloot de gemeenteraad om de wensen van de klankbordgroep een prominente plaats te geven in een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR). Op 7 september 2022 organiseren we een inloopavond voor alle omwonenden en geïnteresseerden om uitleg te krijgen over de NUR. Ook is het dan mogelijk om eventueel schriftelijk te reageren.z

De NUR

De wensen en zorgen van omwonenden, van de lokale initiatiefgroep Knarrenhof en gemeenteraadsleden verwerken we in een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR). De NUR is een document dat de gemeente meegeeft aan marktpartijen die plannen voor het gebied mogen gaan ontwikkelen. Na de zomervakantie bespreken we de NUR met omwonenden, bedrijven en mensen die graag in het gebied zouden willen wonen.

Knarrenhof wordt meergeneratiehof

In januari, maart en mei 2022 hebben we met stichting Knarrenhof gesproken over de ideeën van de stichting voor een meergeneratiehof op (een deel) van Eikenhof 2. Wat is een meergeneratiehof precies, wat vraagt het in termen van bebouwing en doelgroepen? En ook hebben we met hen de gevolgen van het Didam-arrest besproken. Dat is een uitspraak van de rechter die gemeenten verplicht om voor de inrichting van bebouwd gebied altijd meerdere partijen gelegenheid te geven om de grond te kopen en een plan te ontwikkelen.

Leonardusschool niet naar Eikenhof 2

We hebben onderzocht of de Leonardusschool verplaatst kan worden naar Eikenhof 2. Dat blijkt geen goed idee te zijn, onder andere vanwege de dynamiek rondom een school en het effect op het aantal mogelijk te bouwen woningen.

Nieuwe wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 ging in juni een nieuwe wethoudersploeg van start. Nieuw zijn Ron Suanet, Piet Burgering en Ani Zalinyan. Wethouder Aad Schoorl is een bekend gezicht. In de nieuwe collegeperiode is hij verantwoordelijk voor de woningbouwopgave op Eikenhof 2. Hij volgt daarmee wethouder Gaatze de Vries op. Aad Schoorl komt uit Heemskerk en is inmiddels al 8 jaar als wethouder betrokken bij Heemskerk. Hij houdt zich naast Eikenhof 2 onder andere bezig met economische zaken, en agrarische zaken.

Nieuwe planning

De gesprekken met stichting Knarrenhof en devorming van een nieuw college hebben tot wat vertraging in de planning geleid. Wij verwachten dat de gemeenteraad in december 2022 een besluit zal nemen over de NUR. Een geactualiseerde planning vindt u hieronder.

Lees hier de raadsmemo (pdf, 1 MB) over het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de Leonardusschool naar Eikenhof 2.

Er is een klankbordgroep gevormd. In totaal zijn er 4 groepen belanghebbenden die deelnemen in de klankbordgroep. Dit zijn de direct omwonenden van Eikenhof 2, het burgerinitiatief ‘Knarrenhof’, potentiële kopers en huurders en tot slot de gemeente. De klankbordgroep wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Eisen en wensen klankbordgroep

De klankbordgroep voor Eikenhof 2 presenteerde op 27 oktober 2021 een programma van eisen en wensen aan de raad. De groep bestaat uit:

 • Omwonenden.
 • Mensen die graag in het gebied willen wonen.
 • Mensen die graag een Knarrenhof in dit gebied willen.

In een aantal sessies stelde de klankbordgroep een programma van eisen en wensen op. Het college doet een voorstel aan de raad, waarin het college afwijkt van het programma van wensen en eisen van de klankbordgroep. De raad behandelt dit voorstel in de raadsvergadering van 23 december 2021.

Randvoorwaarden

Het programma van de klankbordgroep wijkt af van het haalbaarheidsonderzoek dat het college in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad voorlegde. De klankbordgroep stelt een aantal randvoorwaarden voor. Deze randvoorwaarden beperken de uitkomsten die eerder uit het haalbaarheidsonderzoek kwamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Een bufferzone van 30 meter tussen de Kruipwilg en de toekomstige bebouwing.
 • De bouwhoogte beperken tot 9 meter (maximaal 3 bouwlagen).
 • Een autovrije wijk.

Voorstel college van B&W 

Het college stelt de raad voor om het advies van de klankbordgroep gedeeltelijk over te nemen. Maar ook af te wijken van het programma van de klankbordgroep. Dat gaat dan vooral over de onderdelen die het aantal woningen beperkt en zaken die afwijken van de woonvisie.

Het college stelt ook voor om een aantal criteria toe te voegen. Zoals:

 • Een hogere maximale bouwhoogte.
 • Een autoluwe wijk.
 • Het toewijzen van maximaal 25% van de sociale huurwoningen aan inwoners van Heemskerk en Beverwijk.

Hiermee volgen we de geldende Huisvestingsverordening. Ook wil het college met stichting Knarrenhof verkennen wat het meest geschikte ontwikkelmodel is voor de realisatie van 24 meergeneratiewoningen met een zo kort mogelijke doorlooptijd. De raad nam een besluit over Eikenhof 2 in de vergadering van 23 december 2021. Lees het raadsbesluit (pdf, 1 MB).