Impressie Eikenhof 2

Eikenhof 2

 • Locatie: Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Marquettelaan, de Kruipwilg en de Rijksstraatweg
 • Aantal woningen: Ongeveer 100

Beschrijving en korte historie van het plan

Afgelopen 2 jaar keken we samen met omwonenden en andere belanghebbenden naar mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied. We berekenden hoeveel woningen we hier kunnen bouwen en wat de kosten en opbrengsten zijn. Deze punten staan in de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) (pdf, 14 MB). Op 21 december 2022 stelde de gemeenteraad de NUR vast.

Op basis van de NUR vroegen we marktpartijen een globaal plan voor het gebied te presenteren. Hiervoor is een zogenaamde partnerselectieprocedure doorlopen. Dit is een uitgebreide procedure die een paar maanden duurt. In beoordelingscommissie zaten ook 2 inwoners. De voormalige klankbordgroep droeg deze inwoners voor. De beoordelingscommissie heeft unaniem ontwikkelaars Timpaan en Trebbe voorgedragen als partner. Timpaan/Trebbe werken binnen de kaders van de NUR aan een ontwerp voor Eikenhof 2. Het college nam dit advies over.

Participatie

Direct omwonenden van Eikenhof 2, het burgerinitiatief 'Knarrenhof' en potentiële kopers en huurder vormden een klankbordgroep. Wij regelden een procesbegeleider, informeerde de groep en deelde kennis. De klankbordgroep had een onafhankelijke voorzitter. De klankbordgroep stelde een Programma van Wensen en Eisen op en deelde deze met de projectorganisatie en de gemeenteraad. De gemeenteraad nam een groot deel van dit programma over in de NUR.

Proces en planning

 • December 2023: Sluiten intentieovereenkomst ontwikkelaars.
 • December 2023 - mei 2024: 1ste plan uitwerken in voorlopig ontwerp. 
 • Mei - november 2024: Opstellen omgevingsplan.
 • November - december 2024: Formele procedure omgevingsplan
 • Februari 2025: Vaststellen omgevingsplan door gemeenteraad.
 • Maart 2025: Indienen omgevingsvergunning.
 • 2026: Start bouw.

Contactpersoon

Henk de Ruiter en Els Poncin

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u:

 • Mailen naar eikenhof2@heemskerk.nl.
 • Bellen naar 14 0251. Als u uw telefoonnummer, naam en vraag laat weten, bellen wij u zo snel mogelijk terug.
 • Schrijven naar Gemeente Heemskerk, gericht aan project Eikenhof 2, antwoordnummer 150, 1940 VG Heemskerk. Een postzegel is niet nodig.

Het laatste nieuws

In de nieuwsbrief van oktober 2023 (pdf, 5 MB) leest u het laatste nieuws en over de voortgang van het project.

Nieuwsbrief in tekst

Deze nieuwsbrief gaat over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gemeente informeert u graag over de stand van zaken, over de stappen die nog nodig zijn om woningbouw in deze omgeving te realiseren, en hoe huidige bewoners, geïnteresseerde partijen, kopers en huurders daarbij worden betrokken.

Wethouder Aad Schoorl over Eikenhof 2

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de plannen voor Eikenhof 2. Het college heeft de samenwerkende ontwikkelaars Timpaan en Trebbe geselecteerd voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Daarmee heeft het college het advies van de beoordelingscommissie, waarin ook inwoners zaten, overgenomen.

Ik ben blij dat de keuze is gevallen op het plan van Timpaan/Trebbe, het past mooi binnen de natuurlijke omgeving van het gebied. Hun visie is een goede vertaling van de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden die zijn meegegeven door de raad en de uitkomst van het participatietraject met de omwonenden.

We hebben ons uiterste best gedaan om omwonenden actief bij dit project te betrekken, zowel bij de beoordeling van de plannen als bij de verdere uitwerking. We wilden ervoor zorgen dat hun stemmen worden gehoord en hun ideeën worden geïntegreerd in het ontwikkelingsproces. Een mooi voorbeeld van co-creatie!

Dit project is veel meer dan alleen maar bouwen. Het gaat om samen wonen, om ‘gelukkig wonen’, zoals de ontwikkelaar het noemt, Een heel nieuw concept voor Heemskerk. Een concept, waaraan volgens mij veel behoefte bestaat.

Projectleider Henk de Ruiter over Eikenhof 2

In 2020 zijn we begonnen met een haalbaarheidsstudie voor Eikenhof 2. Daarbij keken we hoeveel woningen hier kunnen komen, wat voor type woningen hier passen en voor wie we willen bouwen. Vervolgens heeft de klankbordgroep met omwonenden en woningzoekenden een lijst met eisen en wensen opgesteld die zij aan de gemeenteraad hebben gepresenteerd. Mede op basis daarvan hebben we een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) gemaakt, die in december 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat onder andere het minimaal aantal woningen, dat er een meergeneratiehof moet komen, we rekening moeten houden met bestaande bebouwing en privacy van bestaande bewoners, dat we niet te hoog willen bouwen en dat er veel aandacht moet zijn voor groen en ecologie.

In een partnerselectieprocedure hebben we aan ontwikkelaars gevraagd met een visie met beelden te komen. Ontwikkelaars konden ideeën aandragen voor de invulling van 2 kavels: 1 kavel voor 32 meergeneratiewoningen en 1 kavel voor minimaal 52 woningen. Uiteindelijk hebben zich 6 partijen ingeschreven voor beide kavels. We waren erg onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen. Timpaan/Trebbe scoorde het hoogst bij de beoordelingscommissie. Bij de selectie van een ontwikkelaar waren ook inwoners betrokken. Dit plan is dus op basis van co-creatie tot stand gekomen!

Het plan van Timpaan/Trebbe past heel goed binnen de omgeving. Bij de uitwerking wordt een nieuwe klankbordgroep betrokken. Ik verwacht dat we ongeveer 9 maanden tot een 1 jaar nodig hebben om tot een definitief ontwerp te komen. Als alles meezit, kan de eerste schop over 2 tot 3 jaar de grond in.

De visie voor Eikenhof 2

Richard Bredewold, tendermanager, en Nick de Goeij, vastgoed- en gebiedsontwikkelaar bij Timpaan, lichten de visie van Timpaan/Trebbe toe op het plan voor Eikenhof 2. Het plan heet De Heerlijkheid Curtis. Een curtis was vroeger een aanduiding voor een kleine nederzetting. Op Eikenhof 2 komen 4 clusters, die samen een nieuwe curtis vormen.

Richard: “Deze locatie heeft van zichzelf al een hoge kwaliteit, met landgoed Marquette in de buurt, dat geeft het gebied een monumentaal karakter. De plek was ingericht als begraafplaats, daardoor was er al van alles! Een parkeerplaats, heel veel groen, hoogteverschillen. Een prachtig uitgangspunt.”

Nick: “Dit gebied bleek een stukje Oerij te zijn. Er was hier vroeger een kleine nederzetting die te klein was om een stad of dorp te zijn: een curtis. De curtissen zijn versmolten tot Huys van Eemskerk, het latere Heemskerk. Deze historie hebben we gebruikt als inspiratie voor het leefconcept. Hoe gaan mensen hier samenleven? De inrichting van de omgeving is daarbij superbelangrijk. Mensen die hier wonen krijgen straks de heerlijkheid (het gebruiksrecht) van het gebied en kunnen dit samen runnen. Vandaar de naam: De Heerlijkheid Curtis.”

Richard: “We willen op deze prachtige plek geen dure woningen neerzetten, maar juist bouwen voor verschillende doelgroepen: van jongeren en starters tot senioren. De voordeuren zijn naar elkaar toegericht, de inrichting geeft de geborgenheid van een hofje. Ontmoeten gebeurt hier standaard, mensen komen elkaar veel tegen. Door de woningen op deze manier te situeren, ontstaat er cohesie en gemeenschapszin om met elkaar het gebied vorm te geven.”

Nick: “We hebben gekeken hoe mensen graag willen wonen. We zien dat mensen het belangrijk vinden om elkaar te kennen en zich onderdeel te voelen van een gemeenschap. De software (inrichting van de wijk) is daarom net zo belangrijk als de hardware (de stenen). Belangrijk effect van een woongebied met een sterke community is het bestrijden van eenzaamheid. Dan voelen mensen zich gelukkiger. Als je gelukkig woont, leef je gezonder en langer, dat is ons uitgangspunt geworden.”

Richard: “Het bureau de Urbanisten heeft verder een analyse gemaakt van de flora en fauna. In het gebied werken we aan versterking van de biodiversiteit, inheemse dieren en planten krijgen volop de ruimte. De huidige bomen kunnen bijna allemaal blijven staan. We schikken ons naar de bestaande natuur. Ook met de woningen sluiten we aan op het landschap. We willen toe naar woningen en een woonomgeving, waarvan mensen zeggen: ‘dit is precies wat ik nodig heb in deze fase van mijn leven’.”

Nick: “Dat geldt ook voor de voorzieningen. We denken aan een gezamenlijke moestuin of kas. Verder komt er een gemeenschappelijke ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een soort thuiskamer. Waar bijvoorbeeld kinderen huiswerkbegeleiding krijgen, mensen kunnen kaarten of samen kunnen eten. We richten het zo in dat mensen zich ‘mede-eigenaar’ voelen en voor deze plek en elkaar willen zorgen. Over al deze dingen gaan we verder praten met de toekomstige bewoners, dat wordt onze eerste stap."

Wat komt er op Eikenhof 2?

Timpaan/Trebbe hebben een eerste schets gemaakt voor Eikenhof 2. Hierbij de belangrijkste onderdelen:

 • Er komen zo’n 100 nieuwe koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen, verdeeld over 4 clusters, die we ‘curtissen’ noemen. Elk cluster krijgt een eigen identiteit.
 • Het gebied is straks voor iedereen toegankelijk. Bezoekers zijn welkom!
 • Parkeren komt bij de centrale entree en niet bij de woningen zelf. De wijk wordt dus autoluw. Het bestaande parkeerterrein wordt uitgebreid.
 • We houden rekening met de privacy van omwonenden door voldoende afstand te houden tot de nieuwe woningen. De bestaande bomenrijen laten we intact.
 • Dit project heeft een natuurinclusief karakter, waarbij we aansluiten op de omringende natuur.
 • 1 van de 4 clusters wordt een meergeneratiehof met 32 woningen, een plek waar verschillende leeftijdsgroepen samenwonen.
 • Er komt een gemeenschappelijk gebouw, waar gezamenlijke activiteiten kunnen worden georganiseerd.
 • Een omgevingsmanager begeleidt het gehele proces van opstartfase tot oplevering.
 • Dit plan wordt verder uitgewerkt via een participatieproces met een nieuwe klankbordgroep. Ook komt op de locatie een tijdelijk gebouw, waar mensen hun ideeën kunnen delen.

Inwoner Patty Rikumahu over de beoordelingscommissie

 Patty Rikumahu zat in de beoordelingscommissie van de nieuwe woningbouwlocatie Eikenhof 2 en dacht mee over de voorstellen van de ontwikkelaars. “Onze inbreng als inwoners werd echt serieus genomen.”

“Ik vind het belangrijk dat er genoeg woningen in Heemskerk komen. Er zijn vooral te weinig woningen voor jongeren. Ik houd er niet van om vanaf de zijlijn te roepen wat de gemeente allemaal niet goed doet. Als je de kans krijgt om mee te praten, dan moet je dat ook doen. 

In de beoordelingscommissie zaten een planoloog, stedenbouwkundige, strategisch adviseur, externe stedenbouwkundig supervisor, de projectleider en 2 bewoners. Onze opdracht was het aan de hand van een matrix beoordelen van de plannen van de ontwikkelaars. Dat bleek nog best moeilijk, de teksten waren soms technisch. Aan de hand van 8 hoofdpunten moesten we aangeven wat we van de voorstellen vonden. Vervolgens bespraken we de verschillen en bepaalden we gezamenlijk de eindscores. Binnen de commissie was er een open communicatie, we voelden ons als inwoners echt serieus genomen en heel gelijkwaardig. Een mooie manier van werken! 

Het plan van Timpaan/Trebbe kwam er meteen als een van de beste uit. Tijdens de presentatie die volgde, werd ik geraakt door hun visie. Hun plannen gaan een stapje verder dan alleen over wonen. Het gaat om het creëren van gemeenschapszin en sociale cohesie. Daar hebben ze echt over nagedacht. Ik had eerst mijn twijfels over de gemeenschapsruimte die de ontwikkelaar voor ogen had binnen het plan. Maar ik raakte toch overtuigd dat je zoiets kunt neerzetten met de juiste groep mensen. We gaan hier niet alleen bouwen, we zetten echt iets moois neer. Dit wordt een bijzondere plek in Heemskerk, met gevoel voor de omringende natuur. Ik ben zo enthousiast geworden dat ik besloten heb om me in te schrijven voor een woning en mijn zoon ook.”

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Heemskerk, oktober 2023. Meer informatie over dit project vindt u op www.deheerlijkheidcurtis.nl.

Het college heeft de samenwerkende ontwikkelaars Timpaan en Trebbe geselecteerd voor de verdere ontwikkeling van Eikenhof 2. 

De Heerlijkheid Curtis, zoals het plan heet, bestaat uit 4 woonclusters van elk ongeveer 25 woningen, die komen rond gemeenschappelijke binnentuinen. De bewoners van de curtissen delen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een thuiskamer en een deelschuur. Er komt veel ruimte voor water en groen, de bestaande hoogteverschillen in het landschap blijven behouden en de inheemse biodiversiteit wordt versterkt. Lees een samenvatting van het plan (pdf, 12 MB) online.

In de nieuwsbrief van februari 2023 (pdf, 62 KB) leest u het laatste nieuws en over de voortgang van het project.

Nieuwsbrief in tekst

Deze nieuwsbrief gaat over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gemeente informeert u graag over de stand van zaken, over de stappen die nog nodig zijn om woningbouw in deze omgeving te realiseren, en hoe huidige bewoners, geïnteresseerde partijen, kopers en huurders daarbij worden betrokken.

Volgende stap: de marktselectie

De komende maanden gaat de gemeente ontwikkelaars kiezen die plannen mogen uitwerken voor de woningbouwopgave op Eikenhof 2. Er zijn twee kavels waar op ingeschreven kan worden. Eerst gaat een beoordelingscommissie de ideeën van marktpartijen beoordelen. De marktpartij(en) die het beste invulling geeft aan de uitgangspunten van de NUR mag een plan uitwerken. In de beoordelingscommissie komen ook twee inwoners van Heemskerk. In de week van 16 januari hebben we in de krant, nieuwsbrief en op de website van de gemeente Heemskerk een oproep gedaan aan inwoners om zich kandidaat te stellen voor de beoordelingscommissie. De gemeente heeft meerdere reacties ontvangen. We gaan binnenkort met de kandidaten in gesprek om twee inwoners voor deelname aan de beoordelingscommissieleden te selecteren. Bij de selectie van deze inwoners betrekken we twee leden van de voormalige klankbordgroep.

Voortgang project

Het project is opgedeeld in verschillende fasen. We zitten nu in de tweede fase: de definitiefase. Hieronder beschrijven we de fasen van het project. Van links naar rechts zijn dit: initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase.

De NUR is vastgesteld

De Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) is op 22 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraden van zowel Heemskerk als Beverwijk. Dat is goed nieuws, we kunnen hierdoor verder met de uitnodiging aan marktpartijen om op basis van de NUR voorstellen te presenteren aan de beoordelingscommissie voor Eikenhof 2. Het verslag van de raadsvergaderingen van Beverwijk en Heemskerk zijn op de websites van de gemeenten te vinden. De klankbordgroep (KBG) van Eikenhof 2 heeft met aanbieden van haar programma van wensen en eisen, die de basis waren voor de NUR, haar taak in deze fase volbracht. Namens het college van Burgemeester en wethouders hebben de leden van de KBG een hartelijk dankjewel ontvangen. Later dit jaar organiseren we een bijeenkomst om het participatieproces voor de invulling van de woningbouwopgave op Eikenhof 2 samen met andere participatieprocessen rond woningbouwopgaven te evalueren.

Inschrijven voor een woning? 

Wij krijgen veel vragen van mensen of ze zich kunnen inschrijven voor een woning bij de gemeente. Dit is helaas niet mogelijk. Zodra de gemeente een keuze heeft gemaakt voor een of meerdere ontwikkelaar(s) kunnen inwoners zich bij deze partijen inschrijven. Houd hiervoor de website en de nieuwsbrieven van de gemeente in de gaten.

Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden voor Eikenhof 2 vastgesteld. Ook is er een motie aangenomen, ‘Eikenhof 2 groen en optimaal benut’.

In de nieuwsbrief van juli 2022 (pdf, 87 KB) leest u over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gesprekken met Stichting Knarrenhof en de vorming van een nieuw college hebben tot wat vertraging in de planning geleid. We hebben een nieuwe planning (pdf, 73 KB) gemaakt voor het project.

Nieuwsbrief in tekst

Deze nieuwsbrief gaat over de plannen voor woningbouw op het gebied van Eikenhof 2 in Heemskerk. De gemeente informeert u graag over de stand van zaken, over de stappen die nog nodig zijn om woningbouw in deze omgeving te realiseren, en hoe huidige bewoners, geïnteresseerde partijen, kopers en huurders daarbij worden betrokken.

Participatieproces

In oktober 2021 hebben gemeenteraadsleden gesproken met alle leden van klankbordgroep Woningbouw Eikenhof 2 over het programma van Wensen en Eisen (PWE) dat de klankbordgroep heeft opgesteld. In december besloot de gemeenteraad om de wensen van de klankbordgroep een prominente plaats te geven in een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR). Op 7 september 2022 organiseren we een inloopavond voor alle omwonenden en geïnteresseerden om uitleg te krijgen over de NUR. Ook is het dan mogelijk om eventueel schriftelijk te reageren.z

De NUR

De wensen en zorgen van omwonenden, van de lokale initiatiefgroep Knarrenhof en gemeenteraadsleden verwerken we in een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR). De NUR is een document dat de gemeente meegeeft aan marktpartijen die plannen voor het gebied mogen gaan ontwikkelen. Na de zomervakantie bespreken we de NUR met omwonenden, bedrijven en mensen die graag in het gebied zouden willen wonen.

Knarrenhof wordt meergeneratiehof

In januari, maart en mei 2022 hebben we met stichting Knarrenhof gesproken over de ideeën van de stichting voor een meergeneratiehof op (een deel) van Eikenhof 2. Wat is een meergeneratiehof precies, wat vraagt het in termen van bebouwing en doelgroepen? En ook hebben we met hen de gevolgen van het Didam-arrest besproken. Dat is een uitspraak van de rechter die gemeenten verplicht om voor de inrichting van bebouwd gebied altijd meerdere partijen gelegenheid te geven om de grond te kopen en een plan te ontwikkelen.

Leonardusschool niet naar Eikenhof 2

We hebben onderzocht of de Leonardusschool verplaatst kan worden naar Eikenhof 2. Dat blijkt geen goed idee te zijn, onder andere vanwege de dynamiek rondom een school en het effect op het aantal mogelijk te bouwen woningen.

Nieuwe wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 ging in juni een nieuwe wethoudersploeg van start. Nieuw zijn Ron Suanet, Piet Burgering en Ani Zalinyan. Wethouder Aad Schoorl is een bekend gezicht. In de nieuwe collegeperiode is hij verantwoordelijk voor de woningbouwopgave op Eikenhof 2. Hij volgt daarmee wethouder Gaatze de Vries op. Aad Schoorl komt uit Heemskerk en is inmiddels al 8 jaar als wethouder betrokken bij Heemskerk. Hij houdt zich naast Eikenhof 2 onder andere bezig met economische zaken, en agrarische zaken.

Nieuwe planning

De gesprekken met stichting Knarrenhof en devorming van een nieuw college hebben tot wat vertraging in de planning geleid. Wij verwachten dat de gemeenteraad in december 2022 een besluit zal nemen over de NUR. Een geactualiseerde planning vindt u hieronder.

Lees hier de raadsmemo (pdf, 1 MB) over het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de Leonardusschool naar Eikenhof 2.

Er is een klankbordgroep gevormd. In totaal zijn er 4 groepen belanghebbenden die deelnemen in de klankbordgroep. Dit zijn de direct omwonenden van Eikenhof 2, het burgerinitiatief ‘Knarrenhof’, potentiële kopers en huurders en tot slot de gemeente. De klankbordgroep wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Eisen en wensen klankbordgroep

De klankbordgroep voor Eikenhof 2 presenteerde op 27 oktober 2021 een programma van eisen en wensen aan de raad. De groep bestaat uit:

 • Omwonenden.
 • Mensen die graag in het gebied willen wonen.
 • Mensen die graag een Knarrenhof in dit gebied willen.

In een aantal sessies stelde de klankbordgroep een programma van eisen en wensen op. Het college doet een voorstel aan de raad, waarin het college afwijkt van het programma van wensen en eisen van de klankbordgroep. De raad behandelt dit voorstel in de raadsvergadering van 23 december 2021.

Randvoorwaarden

Het programma van de klankbordgroep wijkt af van het haalbaarheidsonderzoek dat het college in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad voorlegde. De klankbordgroep stelt een aantal randvoorwaarden voor. Deze randvoorwaarden beperken de uitkomsten die eerder uit het haalbaarheidsonderzoek kwamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Een bufferzone van 30 meter tussen de Kruipwilg en de toekomstige bebouwing.
 • De bouwhoogte beperken tot 9 meter (maximaal 3 bouwlagen).
 • Een autovrije wijk.

Voorstel college van B&W 

Het college stelt de raad voor om het advies van de klankbordgroep gedeeltelijk over te nemen. Maar ook af te wijken van het programma van de klankbordgroep. Dat gaat dan vooral over de onderdelen die het aantal woningen beperkt en zaken die afwijken van de woonvisie.

Het college stelt ook voor om een aantal criteria toe te voegen. Zoals:

 • Een hogere maximale bouwhoogte.
 • Een autoluwe wijk.
 • Het toewijzen van maximaal 25% van de sociale huurwoningen aan inwoners van Heemskerk en Beverwijk.

Hiermee volgen we de geldende Huisvestingsverordening. Ook wil het college met stichting Knarrenhof verkennen wat het meest geschikte ontwikkelmodel is voor de realisatie van 24 meergeneratiewoningen met een zo kort mogelijke doorlooptijd. De raad nam een besluit over Eikenhof 2 in de vergadering van 23 december 2021. Lees het raadsbesluit (pdf, 1 MB).