Geheimhouding persoonsgegevens (BRP)

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens van de mensen die er wonen. Naast het beheer van deze persoonsgegevens levert de gemeente deze informatie ook aan verschillende instanties. Het leveren van deze informatie is bij wet geregeld en in een aantal gevallen kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen, met behulp van uw DigiD inlogcode. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Verzoek geheimhouding [DigiD]

Verstrekte gegevens

Wilt u weten aan wie er in het afgelopen jaar gegevens uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente of via www.mijnoverheid.nl.

Waarom worden deze gegevens verstrekt?

Persoonsgegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het verstrekken van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat dit verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).