Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

U bent eigenaar van een gemeentelijk monument. En wilt onderhoud of restauratiewerkzaamheden laten doen. Misschien krijgt u daarvoor subsidie . U vraagt de subsidie online aan. Wij beslissen binnen 8 weken over de subsidie. Of maken als het nodig is een nieuw beslistermijn bekend. Ook de subsidie abonnement Monumentenwacht vraagt u online aan. U hoeft geen documenten toe te voegen.

Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

Subsidies op een rij

  • Onderhoud. U kunt elk jaar aanspraak maken op een bijdrage in onderhoudskosten. Dit bedrag is minimaal € 250,00 en maximaal € 1.000,00. Voor een 5-jarig instandhoudingsplan is het maximumbedrag € 5.000,00.
  • Restauratie. Voor restauratiekosten hanteren we een minimum van € 500,00 en een maximum van € 10.000,00 per 5 jaar.
  • Gratis monumentenwacht. We bieden u jaarlijks een 100% gesubsidieerd abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Holland. Deze instelling helpt monumenteigenaren bij de instandhouding van hun pand. Regelmatige inspecties door de Monumentenwacht voorkomen veel gebreken. Of zorgen ervoor dat gebreken klein blijven en tegen lage kosten worden opgelost. De kosten van deze bouwkundige inspectie zijn voor rekening van de monumenteigenaar.

Meer weten over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Lees: 

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

  • Gespecificeerde begroting van de kosten.
  • Het bestek.
  • Werkomschrijving: omschrijving en een tekening van de te verrichten activiteiten, inclusief situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.
  • Gegevens over het doel waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  • Aanduiding van de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Bewijs van eigendom. Zoals een kopie koopakte of een uittreksel uit het kadaster. En een verklaring waaruit blijkt dat het monument verzekerd is voor (al dan niet gedeeltelijke) herbouw in geval van calamiteiten.
  • In de verordening leest u welke documenten u nodig heeft voor de subsidie die u wilt aanvragen.

We beslissen binnen 8 weken. Of we stellen een nieuw beslistermijn vast als dat nodig is.