Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en heeft u plannen om onderhoud of restauratiewerkzaamheden te laten uitvoeren aan het monument? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie. U vraagt de subsidie online aan. De gemeente beslist binnen 8 weken. Of maakt als het nodig is een nieuw beslistermijn bekend. Ook de subsidie abonnement Monumentenwacht kunt u online aanvragen. U hoeft geen documenten toe te voegen.

Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

Subsidies op een rij

Onderhoud

Jaarlijks kunt u voor onderhoud aanspraak maken op minimaal € 250,00 en maximaal € 1.000,00 als bijdrage in de onderhoudskosten. Voor een 5-jarig instandhoudingsplan geldt een maximumbedrag van € 5.000,00.

Restauratie

Voor restauratiekosten wordt een minimum van € 500,00 en een maximum van € 10.000,00 gehanteerd per 5 jaar.

Naast de regeling voor onderhouds- en restauratiesubsidie bieden wij u jaarlijks een 100% gesubsidieerd abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Holland. De Monumentenwacht is een instelling die monumenteigenaren ondersteunt bij de instandhouding van hun pand. Dankzij regelmatige inspecties door de Monumentenwacht worden veel gebreken voorkomen of blijven deze klein in omvang en kunnen tegen geringe kosten worden hersteld. De kosten van deze bouwkundige inspectie zijn voor rekening van de monumenteigenaar.

Wilt u meer weten over de voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te komen, dan kunt u deze informatie vinden in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 en de Erfgoedverordening Heemskerk 2016.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

  • Gespecificeerde begroting van de kosten.
  • Het bestek.
  • Werkomschrijving bestaande uit een omschrijving en een tekening van de te verrichten activiteiten, inclusief situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.
  • Gegevens over het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Aanduiding van de periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
  • Bewijs van eigendom (bijvoorbeeld kopie koopakte of een uittreksel uit het kadaster en een verklaring waaruit blijkt dat het monument verzekerd is voor (al dan niet gedeeltelijke) herbouw in geval van calamiteiten).
  • In de verordening leest u welke documenten er exact nodig zijn voor de soort subsidie die u aan wilt vragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken of maakt, indien dat nodig is, een nieuw beslistermijn bekend. Ook de subsidie abonnement Monumentenwacht kunt u online aanvragen. U hoeft geen documenten toe te voegen.