Evenement melden of vergunning aanvragen

Als u een evenement organiseert waar publiek op af kan komen, meldt u dit of vraagt u een evenementenvergunning aan. De termijn voor een melding van een klein evenement is 6 weken. Voor de evenementvergunning geldt 8 weken.

Melden/evenementenvergunning aanvragen

Wanneer doe ik een melding voor een (klein) evenement?

U doet een melding als uw buurtfeest, buurtbarbecue of (kleine) evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet: 

 • Het evenement is openbaar toegankelijk. Privé feesten zijn niet toegestaan in de openbare ruimte.
 • Het aantal aanwezigen is maximaal 200 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur.
 • Er wordt geen muziek afgespeeld voor 07.00 uur of na 23.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad, parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object.
 • Er is een organisator.
 • De organisator heeft ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding gedaan aan de burgemeester.
 • Er wordt voldaan aan de Beleidsregel evenementen.
 • Voor het maken van filmopnamen

Wanneer vraag ik een evenementenvergunning aan?

Als u niet voldoet aan de bovenstaande regels voor een melding van een evenement. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt onder meer rekening gehouden met de volgende punten:

 • Het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten.
 • Het aantal bezoekers dat u verwacht.
 • Het woon-leefklimaat.
 • Of de aard van het evenement past bij het karakter of de bestemming van de locatie.
 • Of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid (waaronder de brandveiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden).
 • Of het evenement het verkeer belemmert.
 • Of er gevaar bestaat voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad, beschadiging van de groenvoorzieningen of van voorzieningen voor het openbaar nut.
 • Of de organisator voldoende garantie biedt voor een goed verloop van het evenement en voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van schade aan het milieu.
 • Of er niet al een vergunning is afgegeven voor dezelfde datum en gewenste plaats (zie evenementenkalender).

Formats die u kunt gebruiken

Om een aantal van bovenstaande zaken inzichtelijk te maken, kunt u gebruik maken van formats van de gemeente. Denk hierbij aan een verklaring voor het gebruik van een locatie, een objecttekening, een post- en takenplan en een lijst voor de inventarisatie van etenswaren en dranken.

Beleidsregels evenementen

Ga naar de actuele regels

Tips evenementenlocaties

In Heemskerk hebben we verschillende locaties die geschikt zijn voor evenementen. De gemeente biedt tekeningen van deze locaties aan om u te helpen bij het indienen van een aanvraag.

Op een kaart kunt u het gebruik van de locatie (plaatsing van objecten) tekenen. Door een foto of scan van de ingetekende locatie te maken, kunt u deze als bijlage aan uw aanvraag toevoegen. Als uw evenement voor meer dan 50 personen is en plaatsvindt in een gebouw, moet er ook een gebruiksmelding brandveiligheid gedaan worden via het Omgevingsloket.

Het is ook mogelijk om een evenementenvergunning online aan te vragen als u geen Nederlander (meer) bent en geen DigiD heeft. U logt in met het identificatiemiddel van uw eigen land. Het aantal landen dat is aangesloten groeit stapsgewijs en daaronder vallen inmiddels Griekenland, IJsland, Italië, Litouwen, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Aanvragen evenementenvergunning vanuit het buitenland (eIDAS inlogcode vereist).