Evenement melden of vergunning aanvragen

Wilt u een muziek- of sportevenement organiseren of een ander evenement waar publiek op af kan komen? Dan moet u of een melding doen of een evenementenvergunning aanvragen.

Melden (klein) evenement

U kunt met een melding volstaan als uw (kleine) evenement aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur.
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad, parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.
 • Er is een organisator.
 • De organisator heeft ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding gedaan aan de burgemeester.
 • Er wordt voldaan aan de Beleidsregel evenementen.

Evenementenvergunning

Als u niet voldoet aan de regels voor een melding van een evenement, moet u een evenementenvergunning aanvragen. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt onder meer rekening gehouden met de volgende punten:

 • Het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten.
 • Het aantal bezoekers dat u verwacht.
 • Het woon-leefklimaat.
 • Of de aard van het evenement past bij het karakter of de bestemming van de locatie.
 • Of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid (waaronder de brandveiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden).
 • Of het evenement het verkeer belemmert.
 • Of er gevaar bestaat voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad, beschadiging van de groenvoorzieningen of van voorzieningen voor het openbaar nut.
 • Of de organisator voldoende garantie biedt voor een goed verloop van het evenement en voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van schade aan het milieu.
 • Of er niet al een vergunning is afgegeven voor dezelfde datum en gewenste plaats (zie evenementenkalender).

Om een aantal van bovenstaande zaken inzichtelijk te maken, kunt u gebruik maken van formats van de gemeente. Denk hierbij aan een verklaring voor het gebruik van een locatie, een objecttekening, een post- en takenplan en een lijst voor de inventarisatie van etenswaren en dranken.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en achtergrond van een evenementenaanvraag? Lees dan de beleidsregel evenementen.

Ga naar de actuele regels

Evenementenlocaties

Er zijn verschillende locaties die geschikt zijn en regelmatig gebruikt worden voor evenementen. De gemeente biedt tekeningen van deze locaties aan om u te helpen bij het indienen van een aanvraag:

Op een kaart kunt u het gebruik van de locatie (plaatsing van objecten) tekenen. Door een foto of scan van de ingetekende locatie te maken, kunt u deze als bijlage aan uw aanvraag toevoegen.
Als uw evenement voor meer dan 50 personen is en plaatsvindt in een gebouw, moet er ook een gebruiksmelding brandveiligheid gedaan worden via www.omgevingsloket.nl.

Melden/evenementenvergunning aanvragen