Mantelzorgwoningen en regels vergunningsvrij bouwen

Onder sommige voorwaarden mag u een tijdelijke mantelzorgwoning plaatsen in het achtererfgebied van uw woning. Ook kunt u een aanbouw, uitbouw of vrijstaand bijgebouw, mogelijk zonder vergunning, ombouwen tot een tijdelijke mantelzorgwoning. De tijdelijke mantelzorgwoning heeft een ondersteunende functie voor de hoofdwoning en is daarvan afhankelijk.

Hieronder een paar belangrijke punten:

Wanneer is er sprake van mantelzorg?

In het kader van het besluit omgevingsrecht betekent mantelzorg:

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning die niet wordt verleend door een professionele hulpverlener. Het wordt gegeven aan een hulpbehoevend persoon om zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te bevorderen. Deze zorg komt voort uit een bestaande sociale relatie. En gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten elkaar bieden. De behoefte aan mantelzorg kan worden aangetoond met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere sociaal-medisch adviseur. Aangewezen door de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een tijdelijke mantelzorgwoning, mogelijk zonder vergunning, plaatsen of bouwen. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen of u aan de voorwaarden voldoet. We kunnen achteraf controleren of u echt mantelzorg verleent.

Wat bedoelen we met huisvesting in relatie tot mantelzorg?

Huisvesting in of bij een woning van 1 huishouden van maximaal 2 personen. Van wie ten minste 1 persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Waar kan de tijdelijke mantelzorgwoning worden geplaatst en wat kan ik bouwen?

Hiervoor verwijzen wij u naar de landelijke informatie op de website van de rijksoverheid.

Andere regels bij verplaatsbare unit buiten de bebouwde kom

Buiten de stad gelden andere regels als je mantelzorg verleent in een verplaatsbare mantelzorgunit. Deze unit tellen we niet mee bij de maximale oppervlakte voor vergunningsvrije aanbouwen, uitbouwen of bijgebouwen. Hierdoor kun je zonder vergunning een unit plaatsen. De unit moet wel aan bepaalde eisen voldoen:

  • Een oppervlakte van maximaal 100 m2.
  • Moet in zijn geheel of in delen verplaatsbaar zijn.
  • Mag maar uit 1 woonlaag bestaan.
  • Moet geplaatst worden in het achtererf van de bestaande woning. Het achtererf moet ook zo zijn ingericht.

Let op! Het is niet mogelijk om een mantelzorgwoning op agrarische gronden te plaatsen buiten het bouwvlak dat in het bestemmingsplan staat.

Als de mantelzorg stopt

Als de mantelzorg stopt, moet u de huisvesting voor mantelzorg ook stoppen. Heeft u een tijdelijke mantelzorgunit geplaatst? Dan moet u deze verwijderen. Heeft u een bestaand bijgebouw verbouwd tot mantelzorgwoning? Dan moet u de voorzieningen die het gebruik als zelfstandige woning mogelijk maken verwijderen. Denk daarbij aan een keuken en/of badkamer.

Dit is niet noodzakelijk als de mantelzorgwoning zich in het hoofdgebouw bevond. Het is niet toegestaan het (bij)gebouw waar de mantelzorgwoning in plaats vond vervolgens als zelfstandige woonruimte te verhuren.

Soms mag u de mantelzorgwoning na het stoppen van de mantelzorg voor iets anders gebruiken. Bijvoorbeeld als Bed & Breakfast. U hoeft de keuken en/of badkamer dan niet te verwijderen. In het bestemmingsplan leest u of dit mogelijk is en wat daarvoor nodig is.