Mantelzorgwoningen en regels vergunningsvrij bouwen

Onder voorwaarden mag u een tijdelijke mantelzorgwoning plaatsen in het achtererfgebied van uw woning. Ook kunt u een aanbouw, uitbouw of vrijstaand bijgebouw, eventueel vergunningsvrij, verbouwen tot tijdelijke mantelzorgwoning. De tijdelijke mantelzorgwoning is ondergeschikt aan de hoofdwoning en heeft ook als functie om de hoofdwoning te ondersteunen.

Hieronder een paar belangrijke punten:

Wanneer is er sprake van mantelzorg?

In het kader van het besluit omgevingsrecht betekent mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

U kunt een tijdelijke mantelzorgwoning, eventueel vergunningsvrij, plaatsen of bouwen als u aan de voorwaarden voldoet. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen of u aan de voorwaarden voldoet. De gemeente kan achteraf controleren of u daadwerkelijk mantelzorg verleent.

Wat verstaan we onder huisvesting in verband met mantelzorg?

Huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal 2 personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Waar kan de tijdelijke mantelzorgwoning worden geplaatst en wat kan ik bouwen?

Hiervoor verwijzen wij u naar de landelijke informatie op de website van de rijksoverheid.

Andere regels bij verplaatsbare unit buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom gelden afwijkende regels als de mantelzorg plaatsvindt in een verplaatsbare mantelzorgunit. Deze unit telt dan niet mee in de oppervlakte van vergunningvrij te bouwen aanbouwen, uitbouwen of bijgebouwen. Dan kunt u toch zonder vergunning een unit plaatsen. De unit moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Een oppervlakte van maximaal 100 m2.
  • Moet in zijn geheel of in delen verplaatsbaar zijn.
  • Mag maar uit 1 woonlaag bestaan.
  • Moet geplaatst worden in het achtererf van de bestaande woning. Het achtererf moet ook als zodanig zijn ingericht.

Let op! Het is niet mogelijk om een mantelzorgwoning op agrarische gronden te plaatsen buiten het bouwvlak dat in het bestemmingsplan staat.

Als de mantelzorg stopt

Als de mantelzorg stopt  moet u de huisvesting voor mantelzorg ook stoppen. Heeft u een tijdelijke mantelzorgunit geplaatst dan moet u deze verwijderen. Heeft u een bestaand bijgebouw verbouwd tot mantelzorgwoning dan moet u de voorzieningen die het gebruik als zelfstandige woning mogelijk maken verwijderen. Denk daarbij aan een keuken en/of badkamer. Dit is niet noodzakelijk als de mantelzorgwoning zich in het hoofdgebouw bevond. Het is niet toegestaan het (bij)gebouw waar de mantelzorgwoning in plaats vond vervolgens als zelfstandige woonruimte te verhuren.

Soms mag u de mantelzorgwoning na het stoppen van de mantelzorg voor iets anders gebruiken, bijvoorbeeld als Bed & Breakfast. U hoeft de keuken en/of badkamer dan niet te verwijderen. In het bestemmingsplan leest u of dit mogelijk is en wat daarvoor nodig is.