Financiën

Aan het leveren van diensten aan inwoners en het beheer van openbare ruimte in de gemeente zijn kosten verbonden. Voor een aantal diensten betaalt u direct (paspoort, rijbewijs of vergunning). Voor andere zaken indirect (rioolheffing of woningbezit). Daarnaast krijgt de gemeente geld van het Rijk om bepaalde taken uit te voeren.
Om inzichtelijk te maken waar het geld naartoe gaat en welke keuzes worden gemaakt door het college en de gemeenteraad, stelt de gemeente jaarlijks een aantal financiële documenten op (planning en control documenten). Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Op deze pagina vindt u de recente (meerjaren)begroting, perspectiefnota's en jaarverslagen

Hoe ziet de Planning- & Controlcyclus eruit?

  • De Planning- & Controlcyclus start met de Perspectiefnota. In deze nota staan de beleidskeuzes van de raad. De beleidskeuzes worden gemaakt op basis van de bestuurlijke hoofdlijnen en wat de gemeente de aankomende jaren wil bereiken. Dit heet ook wel de meerjarenplanning. In de Perspectiefnota staan ook de punten om rekening mee te houden bij het maken van de begroting voor het volgende begrotingsjaar.
  • In de eerste bestuursrapportage staan de punten uit het huidige begrotingsjaar waarvan uit de eerste 3 maanden blijkt dat deze beter kunnen. Met deze rapportage kan de raad bijsturen op bijvoorbeeld het beleid, de uitvoering van activiteiten en de inzet van geld.
  • De volgende stap in de cyclus is het maken van de begroting voor het volgende begrotingsjaar. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe zij dit wil doen en wat dat maximaal mag kosten.
  • In de tweede bestuursrapportage worden de afwijkingen tot en met september van het begrotingsjaar gemeld. Dit document wordt vaak gezien als de basis voor de jaarrekening.
  • Het jaarverslag en de jaarrekening leggen verantwoording af over de beleidsmatige en financiële uitvoering van het afgelopen begrotingsjaar. Het college legt over het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af bij de raad.