Financiën

Aan het leveren van diensten aan inwoners en het beheer van openbare ruimte in de gemeente zijn kosten verbonden. Voor een aantal diensten betaalt u direct (paspoort, rijbewijs of vergunning), voor andere zaken indirect (rioolheffing of woningbezit). Daarnaast krijgt de gemeente geld van het Rijk om bepaalde taken uit te voeren.
Om inzichtelijk te maken waar het geld naartoe gaat en welke keuzes worden gemaakt door het college en de gemeenteraad stelt de gemeente jaarlijks een aantal financiële documenten op (planning en control documenten). Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Op deze pagina vindt u de recente (meerjaren)begroting, de voorjaarsnota en de najaarsnota van de gemeente Heemskerk (voor zover op dit moment vastgesteld).

Hoe ziet een planning en control cyclus eruit?

  • De cyclus start met de kadernota. In de kadernota worden de kaders voor het volgend begrotingsjaar vastgesteld.
  • De voorjaarsnota geeft inzicht in beleidskeuzes van de raad op basis van bestuurlijke hoofdlijnen en ambities voor de komende jaren (Meerjarenplanning). Daarnaast worden in de voorjaarsnota de aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar opgenomen tot en met het voorjaar (Bestuursrapportage).
  • Vervolgens wordt de programmabegroting voor het komende begrotingsjaar opgesteld. In de programmabegroting wordt vastgelegd wat de gemeente wil bereiken, wat wij ervoor gaan doen en wat het mag kosten.
  • In de najaarsnota worden de aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar opgenomen vanaf het voorjaar tot en met het najaar (Bestuursrapportage).
  • Tot slot wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over beleidsmatige en financiële realisatie van het afgesloten begrotingsjaar.