Organisatie

Ambtelijke organisatie

Organogram gemeente Heemskerk
Organogram gemeente Heemskerk

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijke apparaat. De gemeentesecretaris geeft leiding aan drie domeinmanagers van de domeinen Sociaal, Fysiek en Bedrijfsvoering. Onder de domeinen vallen verschillende teams die ieder een eigen teamleider hebben.

Organisatievisie ’een wendbare organisatie’

Om als middelgrote gemeente de komende vier jaar in te zetten op wendbaarheid van de organisatie, heeft het college de nota Organisatievisie ‘een wendbare organisatie’ 2018-2022 vastgesteld. Hierin staat de gemeenschappelijke agenda voor de gemeentelijke organisatie van de komende jaren. De visie bevat de uitgangspunten die richting geven aan de maatschappelijke en bestuurlijke opgave van de gemeente Heemskerk.

De missie en visie zijn als volgt:
We zijn een betrouwbare en dienstverlenende organisatie, gericht op mens en omgeving. De gemeente toont zich bewust verantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving. Op de organisatie van de gemeente kan het bestuur bouwen evenals de inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen die er graag een beroep op doen. De medewerkers van de gemeente zijn trots op hun organisatie en de resultaten die worden bereikt.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

  • De behoefte en opgave van de maatschappij zijn het uitgangspunt voor ons handelen.
  • We maken helder waar de gemeente wel over gaat en waar niet.
  • De gemeentelijke organisatie is wendbaar en kiest voor iedere opgave een passende strategie en aanpak.
  • Bij al onze contacten binnen en buiten de gemeente zijn we open, welwillend en wellevend.
  • We onderhouden goede relaties met onze samenwerkingspartners. We zijn gericht op het belang van Heemskerk, maar zeker ook op de grotere samenhang waarvan we deel uitmaken.
  • Bij iedere samenwerking spreken we duidelijk af waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
Gemeentegids Heemskerk