Bezwaar maken tegen belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u bezwaar indienen. Dit kan binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Bezwaar indienen doet u online via het formulier of schriftelijk. Als we uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Bezwaar indienen (DigiD)

Schriftelijk bezwaar

Heeft u geen DigiD of bent u ondernemer, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Uit uw bezwaar moet blijken tegen welke aanslag u bezwaar maakt. Noem dus altijd het aanslagnummer, het belastingjaar en de belastingsoort. Geef aan waarom de aanslag volgens u niet klopt. Als dat kan voegt u bewijs toe ter onderbouwing van uw standpunt. Vergeet niet uw handtekening te zetten onder het bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar, team Planning, Control & Financiën, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Als u iemand machtigt om voor u bezwaar te maken, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee. Stuur het bezwaar via e-mail post@heemskerk.nl of per post Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.

Beslistermijn is het einde van het kalenderjaar

We hebben tot het einde van het kalenderjaar de tijd om te beslissen over uw bezwaar. Normaal heeft de overheid 6 weken om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Voor bezwaar tegen gemeentelijke belastingaanslag geldt een uitzondering.

Heeft u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van 6 weken wél. We hebben dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook kunnen we deze termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Meer informatie

Zijn we het (voor een deel) eens met het bezwaar? En hebben we onrechtmatig gehandeld bij het opleggen van de aanslag? Dan kunt u een kostenvergoeding krijgen. Vraag hier wel om vóórdat op uw bezwaar is beslist. De vergoeding geldt alleen voor beroepsmatig verleende bijstand.

Dient u een bezwaarschrift tegen de belastingen in? Uw betaling wordt niet automatisch uitgesteld. Als u uitstel wilt, moet u dit zelf aanvragen. We geven dan alleen uitstel aan het bedrag waar u tegen bent. Het bedrag waar u geen bezwaar tegen maakt moet u op tijd betalen.

Ja. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en bent u het niet eens met onze uitspraak? Dan bent u natuurlijk vrij om tegen de uitspraak in beroep te gaan.