Bezwaar maken tegen belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

Bezwaar indienen (DigiD)

Schriftelijk bezwaar

Heeft u geen DigiD of bent u ondernemer, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Uit uw bezwaar moet blijken tegen welke aanslag uw bezwaar is gericht. Vermeld dus altijd het aanslagnummer, het belastingjaar en de belastingsoort. Uit het bezwaarschrift moet blijken waarom de aanslag naar uw mening niet juist is. Indien mogelijk voegt u bewijs toe ter onderbouwing van uw standpunt. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de heffingsambtenaar, team Planning, Control & Financiën, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Als u iemand machtigt om voor u bezwaar te maken, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee.

Meer informatie

Beslistermijn gemeente

De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaar heeft ingediend de tijd om te beslissen. Normaal heeft de overheid 6 weken om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Maar voor een bezwaar tegen een gemeentelijke belastingaanslag geldt dus een uitzondering.

Heeft u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van zes weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen.

Wanneer kunt u een kostenvergoeding krijgen?

Is de gemeente het (gedeeltelijk) eens met het bezwaar? En hebben wij onrechtmatig gehandeld bij het opleggen van de aanslag? Dan kunt u een kostenvergoeding krijgen. Vraag hier wel om vóórdat op uw bezwaar is beslist. De vergoeding geldt alleen voor beroepsmatig verleende bijstand.

Uitstel van betaling?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet automatisch tot gevolg dat betaling is uitgesteld. Als u uitstel wilt dient u dat aan te geven. Uitstel wordt verleend voor maximaal het bedrag dat wordt bestreden. Het niet bestreden bedrag dient tijdig te worden betaald.

In beroep tegen de uitspraak

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente, dan staat het u uiteraard vrij om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Ontvangstbevestiging

Nadat uw bezwaarschrift door de gemeente is ontvangen sturen we u een ontvangstbevestiging.