Omgevingsvergunning

U wilt misschien iets veranderen aan uw omgeving. Bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen of een inrit aanleggen. Of u wilt iets slopen, reclame ophangen of een monument veranderen. U heeft misschien een omgevingsvergunning (toestemming) nodig. Soms doet u alleen een melding. Via het Omgevingsloket checkt u of een vergunning nodig is. Of dat een melding genoeg is. Dit doet u voordat u een aanvraag doet. Is er een vergunning nodig? Volg het stappenplan. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en andersom.

De omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt De Omgevings­­wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. Nieuwe aanvragen en meldingen doet u in het nieuwe omgevingsloket.

Aanvragen van vóór 1 januari 2024, kunt u in de oude omgeving aanvullen tot 1 juli 2024.

Heeft u een aanvraag gedaan voor 1 januari 2024 en wordt u na 1 juli 2024 gevraagd om aanvullende stukken aan te leveren? Dan kunt u dat niet meer doen in de oude omgeving van het Omgevingsloket. Deze stukken mag u via een e-mail versturen aan omgevingsloket@heemskerk.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Stappenplan voor een omgevingsvergunning

Het stappenplan helpt u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Lees het goed door voordat u de aanvraag doet.

U heeft (bouw)plannen voor uw perceel en u wilt weten of dit vergunningsvrij is? Of u wilt weten of uw wensen binnen het omgevingsplan passen? Antwoorden op deze vragen kunt u zelf vinden in het Omgevingsplan. (Dit was voor 1-1-2024 het bestemmingsplan) Het omgevingsplan kunt u vinden in het Omgevingsloket bij “Regels op de kaart”. Op de site van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. Ook kunt u hier een conceptverzoek en/of omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u twijfels? Of weet u niet hoe u het formulier moet invullen op de landelijke website? Vraag iemand om u hierbij de helpen. Zoals de leverancier van uw dakkapel, een stedenbouwkundig bureau of een aannemer.

U kunt ook iemand machtigen om namens u het conceptverzoek of een omgevingsvergunning aan te vragen.

Twijfelt u of uw (bouw)plan vergunningsvrij is? Leest u dat uw plannen volgens het omgevingsplan in Regels op de kaart niet mogen? Of wilt u weten of wij met u mee willen werken aan een ontheffing of uitgebreide procedure? Vraag een conceptverzoek aan via het Omgevingsloket. Wij beoordelen uw (bouw)plan en u krijgt een advies van ons. Ook kunt u met een conceptverzoek controleren of uw aanvraag compleet en juist in ingevuld.

Het conceptverzoek heeft geen juridische status en is geen onderdeel van de wettelijke procedure. Een procedure start pas nadat een aanvraag omgevingsvergunning of melding definitief ingediend is

Kosten van een conceptverzoek

Aan een conceptverzoek zijn leges (kosten) verbonden. Een eenvoudig conceptverzoek kost € 156,80 Bij een complex conceptverzoek zijn de kosten € 156,80 plus € 1045,30 per omgevingstafel. Deze bedragen gelden voor 2024. De kosten van een conceptverzoek verrekenen we met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Verrekenen kan alleen wanneer het conceptverzoek en de aanvraag omgevingsvergunning over hetzelfde plan gaan.

Als u een conceptverzoek heeft ingediend, komt deze ter beoordeling op de intaketafel. Een beleidsmedewerker kijkt inhoudelijk naar het initiatief en controleert of het initiatief compleet is voor een eventuele aanvraag omgevingsvergunning.

Er zijn twee soorten conceptverzoeken: eenvoudig en complex.

Eenvoudig conceptverzoek 

Is de afwijking van het omgevingsplan minimaal en zijn er slechts een paar vakgebieden nodig voor advies? Dan is een eenvoudig conceptverzoek voldoende. Met vakgebied bedoelen we een beleidsmedewerker van bijvoorbeeld verkeer of groen, of een stedenbouwkundige.

Complex conceptverzoek 

Is de afwijking van het omgevingsplan groot of zijn er meerdere afwijkingen? Dan is een complex conceptverzoek nodig. We wijzen een casemanager complexe vergunningen aan uw conceptverzoek toe. Een complex conceptverzoek behandelen we op de omgevingstafel, samen met uw casemanager en verschillende vakgebieden. Soms ook met samenwerkingspartners zoals de GGD, VRK en Omgevingsdienst IJmond.

Voordat we het initiatief op de omgevingstafel behandelen, ondernemen we eerst nog andere acties. Denk aan: aanvullend onderzoek, uitwerkingen of aanpassingen aan het initiatief. De casemanager houdt u hiervan op de hoogte. De toegewezen casemanager is uw vaste contactpersoon voor al uw vragen over het conceptverzoek.

U wordt uitgenodigd voor een overleg waar u uw plannen kunt toelichten. U kunt ook vragen stellen aan de ambtenaren en samenwerkingspartners. Als zij vragen hebben voor u, kunt u die direct beantwoorden. Samen kijken we hoe we uw plan nog beter kunnen maken.

Kosten conceptverzoek 

Aan een conceptverzoek zijn kosten (leges) verbonden. Een eenvoudig conceptverzoek kost € 156,80. Bij een complex conceptverzoek zijn de kosten € 156,80 plus € 1045,30 per omgevingstafel (2024). Deze kosten verrekenen we met de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, mits het conceptverzoek en de aanvraag omgevingsvergunning over hetzelfde initiatief gaan.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat u sneller en vaker wordt gevraagd om mee te denken bij nieuwe plannen in uw buurt. Hoe dat gebeurt, kan verschillen.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht om aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. Of bij een omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Een initiatiefnemer van het idee moedigen wij aan om aan participatie te doen. Maar dit is niet altijd verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Nam u deel aan participatie? Dan kan het zijn dat uw plan opnieuw naar de omgevingstafel moet. Dit kan op uw verzoek zijn. Maar ook omdat we dit nodig vinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw plannen voor veel onrust hebben gezorgd in de omgeving. U bespreekt dit met uw casemanager.

Zowel u als initiatiefnemer als de gemeente hebben belang bij een zorgvuldige voorbereiding van een aanvraag. Tijdens de 2e omgevingstafel kunnen bijvoorbeeld ook andere betrokkenen aanwezig zijn. Zodat we samen:

  • De zorgen kunnen onderzoeken;
  • Vragen kunnen beantwoorden;
  • Of mogelijk aanpassingen kunnen doen.

Als u alle informatie heeft verzameld voor de omgevingsvergunning, doet u de definitieve aanvraag via Omgevingsloket.

Wanneer uw aanvraag bij ons binnenkomt, controleren wij of alle documenten aanwezig zijn. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om de ontbrekende documenten aan te leveren.

Voor een omgevingsvergunning gelden landelijke eisen voor het aanvragen. Deze eisen vindt u in de regeling omgevingsrecht (Mor).

Is de aanvraag compleet? Dan informeren we u over de procedure. Daarna volgt een inhoudelijke beoordeling.

Het besluit omgevingsvergunning sturen we per e-mail naar u of uw gemachtigde.

Heeft u de omgevingsvergunning ontvangen? Dan kunt u bijna beginnen met bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen.

LET OP! Het is belangrijk om altijd de voorwaarden in het besluit te lezen. 

Waarom? Soms gaat de vergunning pas in na de bezwaar- en beroepstermijn. Of u moet misschien nog goedgekeurde constructiegegevens aanleveren.

U krijgt het verzoek om de start van de bouwwerkzaamheden online te melden. Dit doet u ook wanneer u klaar met de werkzaamheden.

Beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Hier vindt u onze Uitvoering- en Handhavingsstrategie VTH 2024- 2027 (pdf, 860 KB) en het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 (pdf, 287 KB).

In de strategie leest u wat wij doen om onze taken voor vergunningen, toezicht en handhaving goed uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma voor 2024 laat zien welke stappen we nemen om de regels rondom wonen en bouwen, kinderopvang en alcoholgebruik te controleren en te handhaven. Dit programma helpt ons de strategie in praktijk te brengen voor een veilige en leefbare gemeente.

Vragen?

Bekijk eerst de vragen en antwoorden bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op. Mail ons: omgevingsloket@heemskerk.nl. Of bel naar 14 0251.