Knip Alkmaarseweg/Rijksstraatweg

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk willen de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg veiliger maken door het plaatsen van een knip. Dit is een vaste afsluiting van de weg voor doorgaand autoverkeer. De knip tussen de Elzenhof en de Krayenhofflaan is geplaatst op 30 augustus 2021. Hiermee is de afsluiting van de Rijksstraatweg voor autoverkeer een feit. Autorijders die van Beverwijk naar Castricum willen of andersom, rijden vanaf nu over de Binnenduinrandweg. (Brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Rijksstraatweg - Alkmaarseweg.

De voorkeursroutes zijn:

  • Binnenduinrandweg – Plesmanweg
  • Plesmanweg – Jan Ligthartstraat

De doelen van Beverwijk en Heemskerk voor de Alkmaarseweg en de Rijksstraatweg zijn:

  • Veilige oversteek voor voetgangers;
  • Meer veiligheid voor fietsers;
  • Verlagen aantal auto’s naar ca. 3.000 – 4.000 motorvoertuigbewegingen in 24 uur;
  • Verlagen van de snelheid van het autoverkeer naar ca. 30 kilometer per uur;
  • Goede bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.

Bezwaarschriften

In totaal zijn 32 bezwaarschriften binnengekomen. Deze bezwaarschriften zijn in een hoorzitting op 20 oktober behandeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert het college het volgende:

  1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren met uitzondering van vier bezwaarmakers;
  2. voor zover de bezwaren ontvankelijk zijn: deze bezwaren ongegrond te verklaren
  3. het besluit van 6 juli 2021 te handhaven.

Daarin heeft de commissie het volgende overwogen:

Procedureel:

Gelezen het besluit, het verweer en hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gekomen, kan de commissie niet anders dan tot de conclusie komen dat het besluit zorgvuldig is voorbereid, en voldoende is gemotiveerd. Juridisch gezien klopt het besluit. Dat niet iedereen gelukkig is met deze keuze of de gevolgen , maakt dat niet anders.

Inhoudelijk:

Bovenstaande gevolgen maken niet dat er sprake is van een onjuiste beslissing . Er is goed nagedacht over de vraag óf er een knip moet komen, of dat er een alternatieve oplossing beter was. Ook over de locatie van de knip is goed nagedacht. Bij diverse mogelijke locaties zijn verkeersmodellen gebruikt om de gevolgen te voorspellen. Ook is er een proef geweest om de daadwerkelijke effecten te testen. Daar uit bleek dat de huidige locatie van de knip beter geschikt is dan de locatie van 2019, en voor minder sluipverkeer zorgt. De hulpdiensten zouden geen noemnswaardige nadelen ondervinden van de knip. Er is een gedegen afweging gemaakt. De keuze voor de knip en de locatie voor de knip zullen altijd voor en tegenstanders hebben. Het college heeft voldoende duidelijk gemaakt waarom er voor de huidige locatie is gekozen en waarom de keuze om geen knip te maken zou leiden tot het niet behalen van de doelstellingen. De commissie acht de door het college gestelde ruimtelijke argumenten redelijk en niet in strijd met de toepasselijke regelgeving en beleid. De commissie acht de knip ook niet, zoals bezwaarmakers aangaven, in strijd met de doelstellingen. Het besluit kan daarom worden gehandhaafd.

Beroep:

Naar aanleiding van de hoorzitting is er beroep aangetekend bij de rechtbank op de uitspraak van de bezwarencommissie. Een datum voor de behandeling van deze rechtszaak is nog niet bekend. De afsluiting blijft staan op de huidige locatie totdat de beroepszaak is behandeld.

Flankerende maatregelen:

Het college heeft ook toegezegd dat er maatregelen genomen zullen worden als die nodig zijn. Wellicht zijner nu of in de toekomst aanvullende maatregelen nodig om de snelheid te matigen of onoverzichtelijke verkeerssituaties weer overzichtelijk te maken. De huidige telslangen zijn ook neergelegd om te bepalen of er nog flankerende maatregelen moeten komen ten aanzien van het sluipverkeer (flankerende maatregelen zijn extra maatregelen die de rijsnelheid of route beïnvloeden). De commissie betreurt dat dit op de bewonersavonden niet duidelijk is geworden, maar dat doet niet af aan de juistheid van het besluit. De commissie adviseert om na inventarisatie van de tellingen, waar nodig te zorgen voor flankerende maatregelen en daar de omwonenden bij te betrekken. Het college zal daar een actievere rol in moeten hebben dan tijdens de participatie avonden die zijn georganiseerd.

Hoewel de commissie begrijpt en toejuicht dat het college op zoek is naar draagvlak, is de commissie wel van mening dat het college niet kan stilzitten als de omwonenden niet om maatregelen vragen en deze wel nodig zijn. De commissie nodigt bezwaarmakers ondertussen uit om zelf met suggesties te komen in het geval zij niet willen of kunnen wachten op het resultaat van de tellingen.De wethouder heeft te kennen gegeven blij te zijn met de uitspraak van de commissie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ja. In februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de knip te plaatsen. De knip is op 30 augustus geplaatst. 

Beiden. Meer verkeersveiligheid bereik je door minder verkeer. In 2011 is besloten dat de Alkmaarseweg geen doorgaande weg voor autoverkeer meer is. Maar een zogenaamde erftoegangsweg. Dat betekent max. 4000 auto’s per etmaal. Om dat te bereiken moeten we de inrichting van de weg aanpassen.

Er is veel onderzoek gedaan naar andere verkeersmaatrelen zoals verkeerslichten, éénrichtingsverkeer, tijdelijke knip, ontmoedigen van verkeer. Al deze maatregelen zorgen niet voor minder verkeer over de Alkmaarseweg. Nu we een maatregel hebben om het doorgaand verkeer te verminderen, gaan we kijken wat er nodig is om zo min mogelijk overlast in de omliggende wijken te krijgen.

Een knip is altijd veiliger, omdat er dan minder verkeer is. Bij een knip Midden gaat er meer verkeer door de wijk Westertuinen. Daarom heeft de knip Noord de voorkeur.

Door een zebrapad aan te leggen, gaat de snelheid van het autoverkeer niet omlaag. Ook het aantal auto’s op de Alkmaarseweg wordt niet minder. Bovendien is het geen oplossing voor overstekende fietsers. Een verkeerslicht in een 30 km/h-zone is hoogst ongebruikelijk. Automobilisten verwachten het niet, daardoor kan het tot kop-staart botsingen leiden.

Eénrichting verkeer nodigt uit om sneller te gaan rijden, auto’s verwachten dan geen tegenliggers. We willen juist niet dat er sneller wordt gereden.

De kosten zijn in eerste instantie niet leidend. Als een maatregel echt effectief is en er is draagvlak voor wordt dit voorgesteld aan de gemeenteraad of zij er geld voor beschikbaar willen stellen.

Het klopt dat we de andere locaties niet in de werkelijkheid getest hebben. Daarvoor gebruiken we een verkeersmodel. Met een verkeersmodel sluit je “op papier” op een plek de weg af en zie je aan het verkeersmodel hoe het verkeer zich gaat bewegen.

In 2011 is de Binnenduinrandweg geopend. De weg is aangelegd om het doorgaande verkeer om de stad heen te leiden. Vanaf dat moment is de Rijkstraatweg en Alkmaarseweg-Noord geen doorgaande route meer en afgewaardeerd tot een erftoegangsweg.

De knip is een goed middel om het doorgaand autoverkeer op de Alkmaarseweg/Rijkstraatweg te weren. Zo wordt het hier een stuk veiliger. Het kan zijn dat er een toename van verkeer in de straten eromheen is. Daarom bekijken we nu hoe we daar het doorgaand autoverkeer kunnen weren. Dit kan bijvoorbeeld met het aanpassen van de inrichting van de weg.

Dat geeft problemen bij de rotonde. Bovendien gaat het autoverkeer sneller rijden als de fietsers een aparte strook hebben.

Er is onderzocht of hoge drempels het effect hebben dat er minder doorgaand verkeer door de Alkmaarseweg gaat. Dat blijkt niet zo. Het doel wordt niet behaald. Bovendien veroorzaken drempels ook veel extra trillingen.

We hebben er geen vertrouwen in dat op basis van gedragsmaatregelen het doorgaand verkeer om gaat rijden of langzamer. Door het weren van doorgaand verkeer is de verwachting dat de snelheid van het resterende autoverkeer, wat allemaal bestemmingsverkeer is, omlaag gaat.

Het is nog niet bekend hoe de knip eruit gaat zien. Het zou een paal kunnen worden die de grond in gaat of een neerklapbare paal of iets dergelijks.

De experts hebben deze variant bekeken, niet berekend. Het levert onvoldoende vermindering van verkeer en er is meer handhaving nodig.

Wijk Westertuinen

Bij de keuze voor de knip zijn we uitgegaan van de huidige verkeerssituatie. Op dit moment is nog niet bekend of er een gezamenlijk nieuw zwembad komt en zo ja, op welke locatie. Mocht dat op de locatie van het Sportfondsenbad komen, dan gaan we opnieuw de gevolgen daarvan voor het verkeer bekijken.

Het is geen probleem als bewoners over de Alkmaarseweg de wijk uit kunnen, graag. Als er problemen ontstaan op de Kuikensweg moet hier naar gekeken worden.

Tijdens de proef is het verkeer geteld op diverse wegen, waaronder ook de Krayenhofflaan. Uit deze telling bleek dat de toename van het verkeer op de Krayenhofflaan minimaal was. (23 auto’s meer in een etmaal)

Er is bij de aanleg van de Binnenduinrandweg eenrichtingverkeer ingesteld voor de eerste 20 meter in de Krayenhofflaan tussen 7:00 en 9:00 uur en dat heeft prima gewerkt. Er werd ook gehandhaafd. Bij een knip in het noorden is dit minder relevant omdat er geen sluipverkeer door deze wijk kan. Als de knip in het midden (t.h.v. Maerten van Heemskerckstraat) zou liggen, dan zou dit voor Westertuinen een flankerende maatregel kunnen zijn.

De vervanging van het wegdek van de Plesmanweg staat in de planning. Het is nog niet bekend wanneer het precies gaat gebeuren.

Jazeker, de gemeente heeft een tijdelijke drempel aangelegd. Als de Plesmanweg opnieuw geasfalteerd wordt, komt er een definitieve oplossing.

Binnenkort wordt het riool vervangen in de Laan der Mensenrechten. Dan krijgt de weg ook een aangepaste inrichting.

Pilotenbuurt/De Dalen

Vanuit De Dalen kun je via de Maerten van Heemskerckstraat– Alkmaarseweg– Plesmanweg ook de wijk uit rijden.

We hebben onderzocht of de wachttijd korter kan. In de spits is dit niet mogelijk omdat het ten koste zou gaan van de doorstroming op de Plesmanweg en Laan der Nederlanden. Er wordt automatisch gemeten hoeveel verkeer er is. De groenlichttijd is in eerste instantie maximaal 25 seconden.

Maerten van Heemskerckstraat

Er zijn nog geen concrete maatregelen. Een mogelijkheid zou zijn om in de Maerten van Heemskerckstraat extra drempels aan te leggen. Daarover gaan we graag het gesprek aan met de bewoners of zij dit ook willen.

We gaan monitoren of er een toename van doorgaand verkeer is op de Maerten van Heemskerckstraat. Als dat problemen oplevert, bijvoorbeeld bij de bocht, moeten er flankerende (verkeersremmende) maatregelen komen. Op het moment dat dat aan de orde is, gaan we met de bewoners in gesprek hierover.

We gaan goed kijken naar maatregelen die voorkomen dat doorgaand autoverkeer per abuis toch de Alkmaarseweg inrijdt. Ook voorkomen dat automobilisten gaan keren. We verwachten dat dit (per abuis toch) doorrijden wel snel minder wordt.

Wijk Waterakkers

Nee dat is niet gemeten.

We proberen de verkeersveiligheid voor de hele buurt op peil te houden. Op de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg moet zeker iets gebeuren aan de verkeersveiligheid. Als dat tot een toename leidt op de Hillen Acker, moeten we maatregelen nemen om hier iets aan te doen. Als we daar toe besluiten, doen we dat in overleg met de bewoners.

Zolang de doorgang er is gaan automobilisten er langs en laten ze zich niet ontmoedigen door een smallere ingang. Verkeer dat niet bekend is zal de weg niet ingaan, maar verkeer dat bekend is met de weg zal deze dan toch nemen.