IOAZ-uitkering

U bent zelfstandig ondernemer, tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en wilt stoppen met uw bedrijf. Of u bent een gedeeltelijk arbeidsongeschikt zelfstandige. U heeft misschien recht op de IOAZ-uitkering. Dit staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De uitkering zorgt ervoor dat ex-zelfstandigen niet in de bijstand komen. U vraagt de uitkering aan vóórdat u stopt met uw bedrijf. Maximaal 1,5 jaar na het tijdstip van de aanvraag moet u stoppen met de ondernemersactiviteiten. De gemeente Haarlem voert deze regeling voor ons uit.

Vraag aan bij de gemeente Haarlem

U komt in aanmerking voor een IOAZ-uitkering als:

  • U tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent.
  • U direct voorafgaand aan de aanvraag ten minste 10 jaar als zelfstandige werkte of;
  • U 3 jaar als zelfstandige werkte en daarvoor 7 jaar in loondienst.
  • U minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkte. Heeft u een partner? En werkte diegene ook mee in het bedrijf? Dan gaat het om minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur.
  • Inkomsten uit eigen bedrijf en inkomsten uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven de laatste 3 boekjaren gemiddeld minder dan € 28.957 bruto per jaar (2024) waren. Voor de toekomst verwacht u geen hoger inkomen dan € 34.207 (2024). Heeft u een partner? Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als diegene meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner tellen niet mee. Zoals loon of WW.

 

Lees online de bedragen waar u recht op heeft.

Inkomens- en vermogenstoets

De IOAZ-uitkering vult uw eigen inkomen aan tot bijstandsniveau. Goed om te weten: 

  • Bij het vaststellen va de uitkering geldt een minder strenge inkomens- en vermogenstoets dan bij de Participatiewet.
  • We houden rekening met bedrijfsinkomsten en inkomsten uit of in verband met arbeid van de aanvrager.
  • Inkomsten van uw eventuele partner tellen alleen mee als deze een meewerkvergoeding of winstaandeel krijgt.
  • Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur tellen we niet mee.
  • Vermogen tot € 166.431,- laten we buiten beschouwing. Meer vermogen telt wel mee voor de uitkering. Er is dan sprake van inkomen uit vermogen. Het inkomen uit vermogen bepalen we op 3% van het vermogen. Als dat vermogen groter is dan € 166.431,- (2024). Dit houden we in op de IOAZ-uitkering. Voor aanvullende pensioenvoorziening laten we tot maximaal € 163.003,- (2024) buiten beschouwing. Dit vermogen hoeft niet per se op een (spaar)rekening te staan. Het mag ook in het bedrijf zitten.