Subsidie cultuur

U wilt subsidie aanvragen voor uw culturele activiteit of culturele organisatie. Een aanvraag doet u online. Dit kan via DigiD of eHerkenning. Lees voordat u de aanvraag doet goed door wat u nodig heeft. Bekijk ook de subsidieregels voor Cultuur.

Subsidie aanvragen

Wij geven 4 soorten subsidie voor cultuur:

 • Jaarlijkse subsidies culturele infrastructuur. Voor cultuurorganisaties die met hun activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in Heemskerk. Zij zijn gericht op het uitvoeren dan wel realiseren van het cultuurbeleid van gemeente.
 • Jaarlijkse subsidies amateurkunst. Voor amateurkunstverenigingen, zoals zangkoren of toneelverenigingen. De subsidie is bedoeld als financiële bijdrage om amateurkunstverenigingen te ondersteunen in hun reguliere amateurkunstaanbod. Deze subsidie heeft het karakter van een ‘ledensubsidie’.
 • Eenmalige subsidies. Voor het geven van een impuls aan de doelstellingen uit het cultuurbeleid van de gemeente.
 • Jubileum subsidies. Voor cultuurorganisaties of amateurkunstverenigingen die een jubileum hebben in het kader van het 25-, 50-, 75-, 100- of 125-jarig bestaan. Dit is een waarderingssubsidie en wordt eenmalig verstrekt.

Informatie over de soorten subsidies en de benodigde documenten:

U kunt de aanvraag indienen vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar ingediend. De deadline voor subsidieaanvragen voor 2024 is verzet naar 1 november 2023. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld Format jaarlijkse subsidie culturele infrastructuur (docx, 67 KB) waarin we bijvoorbeeld vragen naar de te subsidiëren activiteiten en met welke partijen wordt samengewerkt. 
 • De begroting van het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

U kunt de aanvraag indienen tussen 1 september en vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar. De deadline voor subsidieaanvragen voor 2024 is verzet naar 1 november 2023. Deze documenten heeft u nodig:

 • Format jaarlijkse subsidie amateurkunst (docx, 66 KB) ingevuld en ondertekend door een bestuurslid waarin we bijvoorbeeld vragen naar de kernactiviteit van de amateurkunstvereniging en de Heemskerkse ledenaantallen per doelgroep.
 • De begroting van het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

De jaarlijkse subsidie amateurkunst 2024 berekenen we op basis van ledenbedragen per Heemskerks lid (peildatum 1 september 2023). Zie de bedragen hieronder.

Categorie Per jeugd- of jongvolwassen lid Per volwassen lid Maximale subsidie
Instrumentale muziek € 82,87 € 60,76 € 2.759,-
Toneelkunst € 55,28 € 33,17 € 1.653,-
Zangkunst € 49,70 € 27,69 € 1.653,-
Beeldende kunst en overige kunstuitingen € 33,17 € 11,06 € 548,-

U dient de aanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit in. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld Format eenmalige subsidie cultuur  (docx, 65 KB)waarin u bijvoorbeeld de activiteit beschrijft en het te realiseren maatschappelijke doel.
 • Activiteitenbegroting: een begroting van inkomsten en uitgaven van de activiteit. Algemene kosten en baten van de organisatie kunnen in de activiteitenbegroting worden opgenomen voor zover deze reëel toerekenbaar zijn aan de activiteit.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Een waarderingssubsidie voor een jubileum moet worden aangevraagd in het jaar waarin het jubileum wordt gevierd. Deze documenten heeft u nodig:

Benieuwd naar onze Cultuurvisie 2021-2024?