Subsidie cultuur

Vanaf 1 juli 2021 gelden de nieuwe subsidieregels voor Cultuur. Deze regels zijn vernieuwd op basis van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de Cultuurvisie 2021-2024: ‘Levendig en Karakteristiek Heemskerk’ (pdf, 2 MB)

Voor cultuur verstrekt de gemeente 4 soorten subsidies:

 • Jaarlijkse subsidies culturele infrastructuur zijn voor cultuurorganisaties die met hun activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in Heemskerk. Zij zijn gericht op het uitvoeren dan wel realiseren van het cultuurbeleid van gemeente.
 • Jaarlijkse subsidies amateurkunst zijn voor amateurkunstverenigingen, zoals zangkoren of toneelverenigingen. De subsidie is bedoeld als financiële bijdrage om amateurkunstverenigingen te ondersteunen in hun reguliere amateurkunstaanbod. Deze subsidie heeft het karakter van een ‘ledensubsidie’.
 • Eenmalige subsidies zijn gericht op het geven van een impuls aan de doelstellingen uit het cultuurbeleid van de gemeente.
 • Jubileum subsidies zijn voor cultuurorganisaties of amateurkunstverenigingen die een jubileum hebben in het kader van het 25-, 50-, 75-, 100- of 125-jarig bestaan. Dit is een waarderingssubsidie en wordt eenmalig verstrekt.

Voor elke subsidiesoort gelden specifieke regels bij de aanvraag. Hieronder leest u per subsidiesoort welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

Jaarlijkse subsidie culturele infrastructuur

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Ingevuld Format jaarlijkse subsidie culturele infrastructuur (docx, 67 KB) waarin o.a. wordt gevraagd naar de te subsidiëren activiteiten en met welke partijen wordt samengewerkt. 
 • De begroting van het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Jaarlijkse subsidie amateurkunst

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Format jaarlijkse subsidie amateurkunst (docx, 66 KB) ingevuld en ondertekend door een bestuurslid waarin o.a. wordt gevraagd naar de kernactiviteit van de amateurkunstvereniging en de Heemskerkse ledenaantallen per doelgroep.
 • De begroting van het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

De jaarlijkse subsidie amateurkunst voor 2023 wordt berekend op basis van deze ledenbedragen per Heemskerks lid (peildatum 1 september 2022):

Categorie per jeugd- of jongvolwassen lid per volwassen lid maximale subsidie
Instrumentale muziek €78,70 €57,70 €2.620,-
Toneelkunst €52,50 €31,50 €1.570,-
Zangkunst €47,20 €26,30 €1.570,-
Beeldende kunst en overige kunstuitingen €31,50 €10,50 €520,-

Eenmalige subsidie

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Ingevuld Format eenmalige subsidie cultuur  (docx, 65 KB)waarin u o.a. de activiteit beschrijft en het te realiseren maatschappelijke doel.
 • Activiteitenbegroting: een begroting van inkomsten en uitgaven van de activiteit. Algemene kosten en baten van de organisatie kunnen in de activiteitenbegroting worden opgenomen voor zover deze reëel toerekenbaar zijn aan de activiteit.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Jubileum subsidie

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:


Subsidieaanvraag indienen

Hebt u alle benodigde documenten gereed? Dien uw subsidieaanvraag digitaal in.