Subsidie aanvragen/vaststellen

U wilt subsidie aanvragen om iets te organiseren voor inwoners van Heemskerk. Wij subsidiëren activiteiten van organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, evenementen, sociaal domein en sport. Een aanvraag doet u online. Dit kan via DigiD of met eHerkenning. Lees voordat u de aanvraag doet de voorwaarden en wat u nodig heeft goed door. 

De procedure van de aanvraag en voorwaarden staan in de Algemene subsidieverordening en in de verschillende subsidieregelingen. Voor subsidies voor monumenten geldt een afzonderlijke subsidieverordening.

Aanvragen/vaststellen met DigiD Aanvragen/vaststellen met eHerkenning

Subsidies voor cultuur, evenementen, sociaal domein en sport

Naast algemene subsidies, zijn er specifieke regelingen voor subsidies voor:

 • Cultuur. Voor cultuur verstrekken wij 4 soorten subsidies: jaarlijkse subsidies culturele infrastructuur, jaarlijkse subsidies amateurkunst, eenmalige subsidies en jubileum subsidies.
 • Evenementen. Er zijn 2 soorten evenementen in de subsidieregeling evenementen: een klein en eenvoudig evenement en een groot evenement.
 • Sociaal domein. Het sociaal domein is een breed beleidsterrein. Van gezondheid, maatschappelijke hulp en opvang tot re-integratie en welzijn . Lees hier alles over het aanvragen van deze subsidie.
 • Sport en bewegen. Voor sport en bewegen geven we 3 soorten subsidies: jaarlijkse, eenmalige en jubileum subsidies. Voor elke subsidiesoort gelden specifieke regels bij de aanvraag.

Soorten gemeentelijke subsidies

 • Eenmalige subsidie
  U dient de aanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit in.
 • Jaarlijkse subsidie
  U dient de aanvraag vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar in. Subsidiejaar is het jaar waarin de activiteit plaatsvindt. Voor jaarlijks terugkerende evenementen geldt een andere deadline. Hiervoor dient u vóór 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt de subsidieaanvraag in te dienen.
 • Meerjaarlijkse subsidie
  U dient de aanvraag vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het eerste (subsidie)jaar van de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft in. Deze subsidie kan worden aangevraagd door grotere, professionele organisaties.

Voorwaarden

In de Algemene subsidieverordening en de verschillende subsidieregelingen staat beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Uw subsidieaanvraag moet in ieder geval voldoen aan de onderstaande uitgangspunten:

 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op het welzijn van de bewoners van de gemeente Heemskerk.
 • De activiteiten kunnen uitsluitend gesubsidieerd worden als zij aansluiten op het al vastgestelde gemeentelijke beleid, de subsidieverordening en vastgestelde subsidieregelingen.

Nodig voor uw aanvraag:

 • Is het een aanvraag voor sport, cultuur, evenementen of zorg en welzijn? Kijk op deze pagina’s wat u voor de aanvraag moet regelen.
 • Een duidelijk beeld van de activiteit(en) en het te realiseren (maatschappelijke) doel.
 • De periode waarin de activiteit(en) gaan plaatsvinden.
 • De activiteitenbegroting. Dit is een gespecificeerd overzicht van inkomsten en uitgaven verbonden aan de betreffende activiteit(en).
 • Het financieel jaarverslag of de jaarrekening van het voorgaande jaar.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag.

Goed om te weten

 • Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag en het soort subsidie (eenmalige of jaarlijks) leidt het aanvraagformulier u door de keuzes heen.
 • Houd er rekening mee dat u alle benodigde documenten bij voorkeur ook digitaal beschikbaar heeft voor de aanvraag (Word, Excel of Pdf-formaat). En anders door een scan of een digitale foto te maken van de documenten.

Beslistermijn: wanneer u hoort of de subsidie is goedgekeurd

 • Eenmalige subsidie: Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als het college hiertoe regels heeft opgesteld, beslist het college 8 weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie.
 • Jaarlijkse of meerjaarlijkse subsidie: Het college beslist uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. Voor de jaarlijkse subsidieaanvraag voor evenementen is een andere deadline en hiermee ook een andere beslisdatum. Het college beslist uiterlijk vóór 1 maart volgend op de aanvraag.

De activiteit waarvoor ik subsidie wil vragen staat er niet bij

Dan geldt de Algemene subsidieverordening 2020. Vragen hierover mailt u naar subsidiehelpdesk@heemskerk.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bent u op zoek naar informatie over subsidie voor duurzaamheid of energiebesparing? Kijk dan op duurzaambouwloket.nl of duurzaam.heemskerk.nl.

Toegekende subsidies

Overzicht van toegekende subsidies