Subsidie aanvragen / vaststellen

De gemeente subsidieert activiteiten van organisaties en verenigingen in het kader van haar sociaal en maatschappelijk beleid. De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening en in de diverse subsidieregelingen. Voor subsidies voor monumenten geldt een afzonderlijke subsidieverordening.

Subsidies voor cultuur, evenementen, sociaal domein en sport

Naast algemene subsidies, zijn er specifieke regelingen voor subsidies voor:

 • Cultuur. Voor cultuur verstrekken wij 4 soorten subsidies: jaarlijkse subsidies culturele infrastructuur, jaarlijkse subsidies amateurkunst, eenmalige subsidies en jubileum subsidies.
 • Evenementen. Er zijn 2 soorten evenementen in de subsidieregeling evenementen: een klein en eenvoudig evenement en een groot evenement.
 • Sociaal domein. Het sociaal domein is een breed beleidsterrein. Van gezondheid, maatschappelijke hulp en opvang tot re-integratie en welzijn . Lees hier alles over het aanvragen van deze subsidie.
 • Sport en bewegen. Voor sport en bewegen geven we 3 soorten subsidies: jaarlijkse, eenmalige en jubileum subsidies. Voor elke subsidiesoort gelden specifieke regels bij de aanvraag.

Soorten gemeentelijke subsidies

 • Eenmalige subsidie
  Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit aanvragen.
 • Jaarlijkse subsidie
  Vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar (het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft) aanvragen.
 • Meerjaarlijkse subsidie
  Aanvragen vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het eerste (subsidie)jaar van de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze subsidie kan worden aangevraagd door grotere, professionele organisaties.

Voorwaarden

In de Algemene subsidieverordening en de diverse subsidieregelingen staat beschreven voor wie, wat en onder welke voorwaarden het mogelijk is om voor subsidie in aanmerking te komen. Uw subsidieaanvraag moet in ieder geval voldoen aan de onderstaande uitgangspunten:

 • Er wordt alleen subsidie verstrekt voor activiteiten.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op (het welzijn) van de bewoners van de gemeente Heemskerk.
 • De activiteiten kunnen uitsluitend gesubsidieerd worden als zij aansluiten op het al vastgestelde gemeentelijke beleid, de subsidieverordening en vastgestelde subsidieregelingen.

Stap 1: Voorbereiding aanvraag

Om de aanvraag te kunnen doen heeft u het volgende nodig:

 • Is het een aanvraag voor sport, cultuur, evenementen of zorg en welzijn? Kijk op deze pagina’s wat u voor de aanvraag moet regelen.
 • Een duidelijk beeld van de activiteit(en) en het te realiseren (maatschappelijke) doel.
 • De periode waarin de activiteit(en) gaan plaatsvinden.
 • De activiteitenbegroting (gespecificeerd overzicht van inkomsten en uitgaven verbonden aan de betreffende activiteit(en)).
 • Het financieel jaarverslag of de jaarrekening van het voorgaande jaar.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag.

Stap 2: Aanvragen / vaststellen

De aanvraag en/of laten vaststellen van een subsidie kan (uitsluitend) online. De persoon die namens de organisatie of vereniging een subsidie aanvraagt of een verzoek tot vaststelling doet, gebruikt hiervoor ter authenticatie de eigen DigiD inlogcode.

Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag en het soort subsidie (eenmalige of jaarlijks) leidt het aanvraagformulier u door de keuzes heen.
Houd er rekening mee dat u alle benodigde documenten bij voorkeur ook digitaal beschikbaar heeft voor de aanvraag (Word, Excel of Pdf-formaat). En anders door een scan of een digitale foto te maken van de documenten.

Subsidie aanvragen / vaststellen (DigiD)

Staat de activiteit waarvoor u subsidie wilt vragen er niet bij?

Als u subsidie wilt aanvragen voor activiteiten waarvoor (nog) geen afzonderlijke subsidieregeling van toepassing is, dan geldt in ieder geval de Algemene subsidieverordening 2020. Vragen hierover mailt u naar subsidiehelpdesk@heemskerk.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bent u op zoek naar informatie over subsidie voor duurzaamheid of energiebesparing, kijk dan op duurzaambouwloket.nl of duurzaam.heemskerk.nl.

Beslistermijn

 • Eenmalige subsidie: Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Als het college hiertoe regels heeft opgesteld, beslist het college 8 weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie.
 • Jaarlijkse of meerjaarlijkse subsidie: Het college beslits op aanvraag uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Toegekende subsidies

Overzicht van toegekende subsidies