Subsidie sport en bewegen

Wilt u een subsidieaanvraag sport en bewegen doen? Dit kan online via DigiD of eHerkenning. Lees voordat u de aanvraag doet goed door wat u nodig heeft. Bekijk ook de subsidieregels en lees de beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023 (pdf, 571 KB).

Subsidie aanvragen

We geven 4 soorten subsidie voor sport en bewegen

 • Jaarlijkse subsidies. Voor financiële steun van sportverenigingen die belangrijk zijn voor de Heemskerkse gemeenschap. Deze jaarlijkse sportsubsidie is een 'ledensubsidie'. We berekenen de subsidie op basis van ledenbedragen per Heemskerks lid.
 • Eenmalige subsidies. Voor het geven van een impuls aan de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. In het bijzonder aan vernieuwend sportaanbod en het toekomstbestendiger maken van de verenigingssport.
 • Jubileum subsidies. Eenmalige subsidie voor sportverenigingen die een jubileum vieren van 25, 50, 75, 100 of 125 jaar.
 • Waarderingssubsidie sportvrijwilligers. Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van Heemskerkse verenigingen. Deze subsidie kan alleen tegelijk met de jaarlijkse sportsubsidie worden aangevraagd. De subsidie is alleen voor Heemskerkse verenigingen.

Informatie over de soorten subsidies en de benodigde documenten:

Aanvragen kan tussen 1 september en 1 oktober van het jaar vóór het subsidiejaar. Deze documenten heeft u nodig:

 • Format jaarlijkse subsidie sport (docx, 72 KB), ingevuld en ondertekend door bestuurslid. In het format vragen we bijvoorbeeld naar de kernactiviteit van de vereniging en de Heemskerkse ledenaantallen per doelgroep.
 • De begroting van het jaar waarvoor u de jaarlijkse subsidie aanvraagt.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u de subsidieaanvraag indient.
 • Als u voor de 1e keer subsidie aanvraagt, kan het college om een paar extra documenten vragen. Dit zijn de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Categorie Per jeugdlid Per volwassen lid Per senioren lid Per uniek sporten lid
Veldsport € 41,06 € 9,35 € 15,92 € 72,91
Zaalsport € 50,25 € 14,38 € 20,12 € 72,91
Zwemsport € 64,61 € 17,25 € 24,51 € 72,91
Uniek sporten - - - € 132,55
Overige sport € 6,70 € 0,- € 6,70 € 6,70
Let op: Heemskerkse sportverenigingen/stichtingen kunnen gelijktijdig met deze jaarlijkse subsidieaanvraag een aanvraag doen voor de waarderingssubsidie sportvrijwilligers. Zie waarderingssubsidie sportvrijwilligers.

 • Deze subsidie is alleen voor verenigingen in Heemskerk.
 • De subsidie bestaat uit een vast basisbedrag (€ 500,- per kalenderjaar) en een aanvullend flexibel bedrag. Het aanvullend bedrag is € 1,- per contributie betalend lid.
 • U kunt de waarderingssubsidie alleen tegelijk met de jaarlijkse sportsubsidie aanvragen. Belangrijk hierbij:
  • Vul in het Format Jaarlijkse subsidie sport in dat u deze subsidie wil aanvragen.
  • Bereken vóór het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag de extra bijdrage voor deze waarderingssubsidie. Tel de jaarlijkse ledensubsidie en de bijdrage van de waarderingssubsidie bij elkaar op. En vul dit totale bedrag in bij de digitale aanvraag van de Jaarlijkse subsidie sport.

Dien de aanvraag eenmalige subsidie minimaal 8 weken vóór aanvang van de activiteit in. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld Format eenmalige subsidie sport (docx, 63 KB) waarin u bijvoorbeeld de activiteit beschrijft. En het te realiseren maatschappelijke doel.
 • Activiteitenbegroting: een begroting van inkomsten en uitgaven voor de activiteit. Algemene kosten en inkomsten van de organisatie kunt u toevoegen in de activiteitenbegroting als deze direct te maken hebben met de activiteit.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de 1e keer subsidie aanvraagt, kan het college extra documenten opvragen. Dit zijn een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

De jubileum subsidie vraagt u aan in het jaar waarin het jubileum wordt gevierd. Deze documenten heeft u nodig: