Subsidie sport en bewegen

U wilt een subsidieaanvraag sport en bewegen doen. Deze aanvraag doet u online. Dit kan via DigiD of eHerkenning. Lees voordat u de aanvraag doet goed door wat u nodig heeft. Bekijk ook de subsidieregels voor Sport en Bewegen. En lees de beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023 ‘Heel Heemskerk beweegt!’ (pdf, 571 KB).

Subsidie aanvragen

Wij geven 4 soorten subsidie voor sport en bewegen

 • Jaarlijkse subsidies. Voor financiële ondersteuning van sportverenigingen. Dit doen we vanwege het belang van hun reguliere sportaanbod voor de Heemskerkse gemeenschap. Deze jaarlijkse sportsubsidie heeft het karakter van een ‘ledensubsidie’.
 • Eenmalige subsidies. Voor het geven van een impuls aan de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. Specifiek aan vernieuwend sportaanbod en het toekomstbestendiger maken van de verenigingssport.
 • Jubileum subsidies. Voor sportverenigingen die een jubileum hebben in het kader van het 25-, 50-, 75-, 100- of 125-jarig bestaan. Dit is een eenmalige (waarderings)subsidie.
 • Waarderingssubsidie sportvrijwilligers. Voor het ondersteunen en onderhouden van krachtige en toekomstbestendige Heemskerkse sportverenigingen zijn vrijwilligers van essentieel belang. Deze subsidie kan alleen gelijktijdig met de jaarlijkse sportsubsidie worden aangevraagd. De subsidie kan enkel worden aangevraagd door Heemskerkse verenigingen.

Informatie over de soorten subsidies en de benodigde documenten:

U kunt de aanvraag indienen tussen 1 september en vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar ingediend. De deadline voor subsidieaanvragen voor 2024 is verzet naar 1 november 2023. Deze documenten heeft u nodig:

 • Format jaarlijkse subsidie sport (docx, 72 KB), ingevuld en ondertekend door bestuurslid. In het format vragen we bijvoorbeeld naar de kernactiviteit van de vereniging en de Heemskerkse ledenaantallen per doelgroep.
 • De begroting van het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

De jaarlijkse subsidie voor 2024 berekenen we op basis van ledenbedragen per Heemskerks lid (peildatum 1 september 2023).

Categorie Per jeugdlid Per volwassen lid Per senioren lid Per uniek sporten lid
Veldsport € 41,06 € 9,35 € 15,92 € 72,91
Zaalsport € 50,25 € 14,38 € 20,12 € 72,91
Zwemsport € 64,61 € 17,25 € 24,51 € 72,91
Uniek sporten - - - € 132,55
Overige sport € 6,70 € 0,- € 6,70 € 6,70
Let op: Heemskerkse sportverenigingen/stichtingen kunnen gelijktijdig met deze jaarlijkse subsidieaanvraag een aanvraag doen voor de waarderingssubsidie sportvrijwilligers. Zie waarderingssubsidie sportvrijwilligers.

 • Deze extra bijdrage naast de jaarlijkse ledensubsidie kan alleen worden aangevraagd door verenigingen in Heemskerk. Dus geen verenigingen buiten Heemskerk.
 • De hoogte van de waarderingssubsidie is opgebouwd uit een vast basisbedrag en een aanvullend (flexibel) bedrag. Het vaste basisbedrag is € 500,- per kalenderjaar. Daarbovenop een aanvullend bedrag ter hoogte van € 1,- per contributie betalend lid.
 • Een waarderingssubsidie voor sportvrijwilligers kan alleen gelijktijdig met de jaarlijkse sportsubsidie aangevraagd. Belangrijk hierbij:
  • Vul in het Format Jaarlijkse subsidie sport in dat u deze subsidie wil aanvragen.
  • Bereken vóór het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag de extra bijdrage voor deze waarderingssubsidie. U kunt de jaarlijkse ledensubsidie en de bijdrage van de waarderingssubsidie bij elkaar optellen en dit totale bedrag invullen in digitale aanvraag van de Jaarlijkse subsidie sport.

U dient de aanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit in. Deze documenten heeft u nodig:

 • Ingevuld Format eenmalige subsidie sport (docx, 63 KB) waarin u bijvoorbeeld de activiteit beschrijft en het te realiseren maatschappelijke doel.
 • Activiteitenbegroting: een begroting van inkomsten en uitgaven van de activiteit. Algemene kosten en baten van de organisatie kunnen in de activiteitenbegroting worden opgenomen voor zover deze reëel toerekenbaar zijn aan de activiteit.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen. 

Een waarderingssubsidie voor een jubileum moet worden aangevraagd in het jaar waarin het jubileum wordt gevierd. Deze documenten heeft u nodig: