Subsidie sport en bewegen

Sinds 1 juli 2021 gelden de volgende subsidieregels voor Sport en Bewegen. Deze regels zijn gebaseerd op de uitgangspunten die zijn vastgelegd in beleidsnota Sport en Bewegen 2020-2023 ‘Heel Heemskerk beweegt!’ (pdf, 571 KB)

Voor sport en bewegen verstrekt de gemeente 3 soorten subsidies:

 • Jaarlijkse subsidies zijn bedoeld om sportverenigingen jaarlijks financieel te ondersteunen, vanwege het belang van hun reguliere sportaanbod voor de Heemskerkse gemeenschap. Deze jaarlijkse sportsubsidie heeft het karakter van een ‘ledensubsidie’.
 • Eenmalige subsidies zijn gericht op het geven van een impuls aan de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid, specifiek aan vernieuwend sportaanbod en het toekomstbestendiger maken van de verenigingssport.
 • Jubileum subsidies zijn voor sportverenigingen die een jubileum hebben in het kader van het 25-, 50-, 75-, 100- of 125-jarig bestaan. Dit is een eenmalige (waarderings)subsidie.

Voor elke subsidiesoort gelden specifieke regels bij de aanvraag. Hieronder leest u per subsidiesoort welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

Jaarlijkse subsidie

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Format jaarlijkse subsidie sport (docx, 67 KB), ingevuld en ondertekend door bestuurslid, waarin o.a. wordt gevraagd naar de kernactiviteit van de vereniging en de Heemskerkse ledenaantallen per doelgroep.
 • De begroting van het jaar waarvoor de jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

De jaarlijkse subsidie voor 2023 wordt berekend op basis van deze ledenbedragen per Heemskerks lid (peildatum 1 september 2022):

Categorie per jeugdlid per volwassen lid per senioren lid per uniek sporten lid
Veldsport € 32,5 € 7,40 € 12,60 € 57,70
Zaalsport € 36,70 € 10,50 € 14,70 € 57,70
Zwemsport € 47,20 € 12,60 € 17,90 € 57,70
Uniek sporten - - - € 104,90
Overige sport € 5,30 € 0,- € 5,30 € 5,30

Eenmalige subsidie

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Ingevuld Format eenmalige subsidie sport (docx, 63 KB) waarin u o.a. de activiteit beschrijft en het te realiseren maatschappelijke doel.
 • Activiteitenbegroting: een begroting van inkomsten en uitgaven van de activiteit. Algemene kosten en baten van de organisatie kunnen in de activiteitenbegroting worden opgenomen voor zover deze reëel toerekenbaar zijn aan de activiteit.
 • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Jubileum subsidie

Bij deze aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:


Subsidieaanvraag indienen
Hebt u alle benodigde documenten gereed? Dien uw subsidieaanvraag digitaal in.