Onroerendezaakbelasting (OZB)

Zoals de naam al zegt, worden de onroerende-zaakbelastingen (OZB) geheven over onroerende zaken. Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een niet-woning zoals bijvoorbeeld een bedrijfsruimte gebruikt, betaalt u onroerende-zaakbelasting. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of een bedrijfsruimte. 

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de waardebepaling (WOZ-waarde) van de onroerende zaak waarvan u eigenaar of gebruiker bent. Er zijn drie OZB-tarieven: 

  • Eigenarenbelasting woning;
  • Eigenarenbelasting niet-woning;
  • Gebruikersbelasting niet-woning.
Aanvullende informatie WOZ-waarde

Verkoop/Verhuizing

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het hele jaar. Dit heet de peildatum. De eigenaar is bekend bij het Kadaster. De eigenaar of gebruiker op 1 januari is belastingplichtig en moet betalen. De notaris verrekent de eigenarenbelasting tussen de koper en verkoper. De verkopende partij moet de OZB aan de gemeente betalen. Als u tijdens het jaar uw pand verkoopt of verhuist, blijft uw aanslag OZB dus hetzelfde.

Vaststelling gebruiker

Om vast te stellen wie de gebruiker is van een onroerende zaak, wordt onder andere gebruik gemaakt van de registers van de kamer van koophandel, de gemeentelijke basisregistratie personen of wordt de eigenaar van de onroerende zaak om informatie verzocht.

Tarieven 2023

Bij onroerende-zaakbelastingen gaat het om twee belastingen: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting.

  • Eigenarenbelasting: dit is een belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt.
  • Gebruikersbelasting: dit is een belasting die iedere gebruiker van een niet-woning betaalt.
  • Wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting.

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde.

  • Eigenarenbelasting: 0,0706 % Woningen.
  • Eigenarenbelasting: 0,1727 % Niet woningen.
  • Gebruikersbelasting: 0,1252 % Niet woningen.

De waarde van de onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Het gaat om de waarde naar het prijspeil per 1 januari van het vorige jaar. De waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De waarde is vastgesteld volgens de regels van de wet Waardering onroerende zaken (WOZ).

Rekenvoorbeeld

Uw woning heeft een waarde van € 325.000,00. Het tarief voor woningeigenaren is 0,0706 %. De berekening is dan waarde woning x tarief = bedrag aanslag:

€ 325.000,00 x 0,0706 % = € 229,00 (afronding op hele euro's naar beneden).

Een onroerende zaak wordt aangemerkt als woning op het moment dat het hoofddoel van het object wonen is. Dit houdt in dat minimaal 70% van de waarde van de onroerende zaak dienstbaar moet zijn aan woondoeleinden.

Overzicht tarieven afgelopen jaren

  2021 2022 2023
Woning (eigendom) 0,088 % 0,0805 % 0,0706 %
Niet-woning (eigendom) 0,1715 % 0,1735 % 0,1727 %
Niet-woning (gebruik) 0,1375 % 0,1395 % 0,1252 %