Waardering onroerende zaken (WOZ)

We stellen elk jaar de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden vast. Bij de taxatie geldt als waardepeildatum altijd 1 januari van het voorgaande jaar. U krijgt elk jaar een WOZ-beschikking waarop de waarde staat. De WOZ-waarde is 1 jaar geldig. De waarde gebruiken we voor de berekening van de Onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ-waardes bekijkt u via het WOZ-waardeloket. Als particulier bekijkt u het taxatieverslag via Mijn Overheid.

WOZ-waardeloket Taxatieverslag bekijken

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Onze tip: Doe uw aanvraag niet via bemiddelingsbureaus. We behandelen uw aanvraag niet sneller.

Kan ik uitstel of kwijtschelding aanvragen?

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen en heffingen op tijd te betalen? Vraag uitstel of een betalingsregeling aan. Kwijtschelding aanvragen kan alleen voor de waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing of rioolheffing.

Bij het bepalen kijken we naar het bedrag dat uw woning zou opbrengen als deze op de waardepeildatum leeg wordt verkocht. We kijken hierbij ook naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn bepalen we een waarde. Deze waarde bestaat uit de waarde van de grond, plus de waarde van de gebouwen voor zover die op 1 januari van het belastingjaar klaar zijn. Publicaties over waardeontwikkelingen op de woningmarkt hebben geen invloed op onze waardebepaling. 

Verandert uw onroerende zaak in de loop van het jaar? Bijvoorbeeld door bouw, verbouw of sloop? Deze wijzigingen zijn meegenomen in de taxatie. We gaan dan uit van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Is uw onroerende zaak in aanbouw? De wet WOZ eist dat we dit ook taxeren. We kijken hierbij naar: de grondwaarde, de stichtingskosten van de onroerende zaak en het voortgangspercentage van de bouw. Meer informatie waardebepaling.

Verschillende instanties gebruiken de WOZ-waarde om belastingen en heffingen vast te stellen. Wij gebruiken het voor de berekening van de OZB. De belastingdienst verwerkt hem in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Het waterschap gebruikt de waarde als basis voor de 'Watersysteemheffing gebouwd eigenaren'.

Voor als u meer wilt weten: De WOZ-waarde heeft beperkte invloed op de hoogte van de OZB. Dit komt omdat de tarieven afhangen van onze financiƫle begroting. Gebruikelijk is in de praktijk dat een toegenomen totale WOZ-waarde de OZB-tarieven naar beneden worden bijgesteld en dat bij een dalende totale WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verhoogd. Zo houden we minimaal een gelijke opbrenst. De wetgever heeft de WOZ-waarde voorgeschreven als grondslag waarop de lasten worden verdeeld.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale huurprijs van sociale woningen. U maakt de inschatting van de maximale huurprijs via de Huurprijscheck.

Als particulier bekijkt u uw taxatierapport op Mijn Overheid. Voor rechtspersonen, zoals bv, nv en vennootschappen, bekijkt u het taxatierapport via Heemskerk.datab.nl.

Dat doet de Waarderingskamer voor alle gemeenten in Nederland. Ze checken hoe gemeenten de waardebepalingen uitvoeren. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden.

Extra uitleg bezwaar maken WOZ