Waardering onroerende zaken (WOZ)

Op grond van de wet WOZ is de waarde bepaald van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw en een stuk grond).

Bij de taxatie geldt als waardepeildatum altijd 1 januari. Wanneer de onroerende zaak gewijzigd is in de loop van het jaar, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, zijn deze wijzigingen wel in de taxatie meegenomen. Er is in dat geval uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari van het volgend jaar. De waardepeildatum ligt één jaar voor het belastingjaar. De WOZ-waarde is altijd één jaar geldig. Jaarlijks wordt de waarde opnieuw bepaald.

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde bepaald?

De hoogte van de waarde wordt bepaald alsof de woning, het gebouw of de grond leeg, zonder hypotheek en andere zakelijke rechten wordt verkocht. Om de waarde van een woning te bepalen wordt ook gebruik gemaakt van verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare woningen, die rond 1 januari zijn verkocht. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl of www.wozwaardeloket.nl.

Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn wordt een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit de waarde van de grond, vermeerderd met de waarde van de opstallen voor zover die op 1 januari klaar zijn.

WOZ-taxatie op basis van gebruiksoppervlakte

Vanaf 2022 moeten alle gemeenten in opdracht van de Waarderingskamer de gebruiksoppervlakte gebruiken voor de WOZ-taxaties naar de waardepeildatum 1 januari 2021. Dat zijn de WOZ-beschikkingen voor 2022.

Voorheen gingen we uit van de bruto-inhoud. Voor de gebruiksoppervlakte gaan we uit van de oppervlakte van het verblijfsobject (VBO) in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Verblijfsobject

Meestal is het verblijfsobject een woning met daartegen of daarop gebouwde onderdelen. Zoals een:

  • aanbouw.
  • aangebouwde berging.
  • dakkapel.

Een losstaande berging of een losstaande garage behoort bijvoorbeeld niet tot het verblijfsobject.

Zorgen

Bij veranderingen bij de WOZ-taxaties komen ook veel zorgen naar boven. Zoals dat het gaat leiden tot hogere WOZ-waarden en een hogere belastingdruk. De overgang naar waarderen op gebruiksoppervlakte op zich hoeft geen verandering van de WOZ-waarde te betekenen. 

Aansluiten

Uitgangspunt is en blijft dat de WOZ-waarde moet aansluiten op de waarde in het economische verkeer (vrije verkoopwaarde) op de waardepeildatum. Zoals die blijkt uit verkopen van min of meer vergelijkbare woningen op de woningmarkt. 

WOZ-administratie

Maar het kan wel zo zijn dat bij het opnieuw meten van de woning is geconstateerd dat de gegevens in de WOZ-administratie onjuist of onvolledig waren. Is er bijvoorbeeld geconstateerd dat er sprake was van een grotere woning, ontbrekende bijgebouwen of aanbouw en/of een ontbrekende dakkapel? Dan leidt de correctie wel tot een hogere waarde. 

In het algemeen komt een waardeverhoging voort uit de ontwikkelingen op de woningmarkt. En zoals bekend zijn de verkoopprijzen van woningen de afgelopen jaren fors gestegen.

Transparanter en beter controleerbaar

Met de overgang sluiten we meer aan op "de taal van de woningmarkt". Omdat bijvoorbeeld ook Funda woningen vooral op basis van de gebruiksoppervlakte te koop aanbiedt. De overgang is vooral bedoeld om de WOZ-taxatie transparanter en nog beter controleerbaar te maken. 

Gebruiksoppervlakte in de BAG en de WOZ 

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is van iedere woning (verblijfsobject) de totale inpandige gebruiksoppervlakte vastgelegd. Deze oppervlakte komt overeen met de gebruiksoppervlakte volgens de NEN 2580. De BAG-oppervlakte bestaat dus uit de som van de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte.

Voor toepassing in het kader van de Wet WOZ splitsen we de oppervlakte van woningen, als het nodig is, in WOZ-deelobjecten. Het onderscheid in gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte is daarom ook voor de WOZ niet aan de orde.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt de waarde voor de berekening van de OZB. De belastingdienst verwerkt hem in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Het waterschap gebruikt de waarde als grondslag voor de 'Watersysteemheffing gebouwd eigenaren'.

WOZ waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde van een woning is openbaar. U kunt de WOZ-waarde vinden via WOZ-waardeloket. Vanaf 25 februari 2023 kunt u een taxatieverslag voor woningen opvragen via www.mijnoverheid.nl met DigiD. Ook voor eenmanszaken kan langs deze weg een taxatieverslag opgevraagd worden. U kunt de gegevens opvragen als:

  • u op 1 januari eigenaar bent van de woning;
  • de beschikking WOZ-waarde op uw naam staat.

U logt in met DigiD en vindt de informatie over uw woning onder de kop  Wonen > WOZ-gegevens > bekijk WOZ-gegevens. Wanneer u beschikt over een vennootschap of maatschap kunt u een taxatieverslag van uw bedrijf opvragen via Heemskerk.datab.nl

WOZ-waardeloket Taxatieverslag bekijken

Toelichting

In deze toelichting vindt u informatie over de WOZ-beschikking en de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2023.

Vanaf 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een rol bij het bepalen van het aantal punten van een sociale huurwoning. Als de WOZ-waarde wijzigt, kan ook het aantal punten van de woning anders worden. Met ingang van 2016 staat de WOZ-waarde op uw aanslag vermeld.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Als u minder huur betaalt dan de maximale huurprijs, dan zal een eventuele verlaging van de WOZ-waarde niet van invloed zijn op de huur die u betaalt. U kunt de inschatting maken van de maximale huurprijs via de Huurprijscheck.