Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op verzoek van de ondernemers in het centrum van Heemskerk is er in 2016 een traject gestart voor het realiseren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een winkelgebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving zoals het aanbrengen van feestverlichting, het organiseren van activiteiten en het promoten van het winkelcentrum. Alle gebruikers van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee. Een BIZ wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Voor het centrum van Heemskerk is per 1 januari 2017 een BIZ van kracht.

Met de oprichting van een BIZ in het centrum van Heemskerk is het bestaan van winkeliersvereniging HCW (Heemskerkse Centrum Winkeliers) overbodig geworden. De HCW is per 7 maart 2017 opgeheven.

Op 31 december 2021 liep de eerste BIZ-periode af. In februari/maart 2022 is er door de ondernemers gestemd voor de instelling van een nieuwe BIZ (2022-2026).

Centrummanager

Charlie Hoge is de nieuwe centrummanager BIZ Heemskerk Centrum. Zij volgt Roos Vermijs op, die vanaf begin 2018 samen met Floor Thomasse een werk-team vormt en centrummanager was.

De centrummanager helpt de BIZ-vereniging bij het creëren van focus en professionaliteit in de activiteiten en doelstellingen van de BIZ. Met advies en begeleiding van het centrummanagement is onder andere professionalisering van de BIZ-vereniging & bestuur, de interne en externe communicatie doorgevoerd, worden/zijn de banden met stakeholders (gemeente, vastgoed, toerisme, omgeving, etc.) aangehaald, zijn werkgroepen ingesteld en of gerevitaliseerd en wordt op korte termijn ook aan de branchering en het terugdringen van leegstand in het gebied gewerkt. 

De Centrummanager is de ‘linkin pin’ tussen de gemeente, de BIZ, ondernemers en overige stakeholders. Daarnaast behartigt de centrummanager de belangen van de ondernemers en houdt belangrijke ontwikkelingen en kansen voor het centrumgebied in de gaten. BIZ Centrum Heemskerk is een actieve BIZ die zelf veel activiteiten organiseert. De centrummanager vervult ook een taak bij de ondersteuning van deze activiteiten en ziet toe op de continuïteit in de interne communicatie en de uitvoer. De inzet van centrummanagement is mede mogelijk gemaakt door een toekenning van een subsidie van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Heemskerk.

Contact

Charlie Hoge is bereikbaar via e-mail charlie@stadenco.nl en telefoonnummer 06 29 44 49 79.

BIZ heffing 2022 - 2026

De belasting wordt geheven naar een vast tarief van € 500,- per jaar per object.

Wie is belastingplichtig?

De BIZ heffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een onroerende zaak die is aan te merken als niet-woning. De belastingplicht wordt uitsluitend beoordeeld naar de situatie op 1 januari van het kalenderjaar. Bij tussentijdse wijziging of beëindiging van het gebruik van de onroerende zaak vindt geen restitutie plaats. Wanneer een gebruiker meerdere onroerende zaken in de BIZ-zone in gebruik heeft dan zal deze voor iedere onroerende zaak een aanslag ontvangen. Opzet is om die belastingobjecten uit te sluiten die weliswaar als niet-woning zijn aan te merken, maar waarin geen commerciële activiteiten plaatsvinden.

Een BIZ is een winkelgebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle gebruikers van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee. Een BIZ wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Voor het centrum van Heemskerk is per 1 januari 2017 een BIZ van kracht.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft in november 2021 de verordening op de heffing en de invordering van een Bedrijveninvesteringszone Centrum Heemskerk 2022 -2026 met opgeschorte voorwaarde vastgesteld. De bijdrage wordt door de gemeente geheven als een belasting. De totale opbrengst van deze bijdrage zetten wij in om activiteiten te bekostigen die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling bevorderen in het desbetreffende gebied.

BIZ De Trompet

De ondernemers van bedrijventerrein De Trompet hebben zich uitgesproken voor het instellen van een Bedrijveninvestreringszone. Op 13 februari 2018 maakte wethouder Marieke van Dijk de voorlopige uitslag bekend van de formele draagvlakmeting. Het college heeft de voorlopige uitslag vastgesteld en bekend gemaakt, en daarmee is per 1 januari 2018 de Bedrijveninvesteringszone De Trompet officieel ingesteld. De formele draagvlakmeting was het sluitstuk van het initiatief van gezamenlijke ondernemers, de Vereniging van Eigenaren De Trompet en bureau Parktrust om de BIZ te realiseren. BIZ Trompet is gestart in 2018 en loopt in ieder geval tot en met 2027.

Een BIZ is een gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Door het instellen van een BIZ komen collectieve investeringen makkelijker van de grond, worden de lasten evenwichtiger verdeeld en levert een positieve bijdrage aan het lokale ondernemersklimaat. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee.