Afbeelding de Velst

De Velst

 • Locatie: De Velst, Heemskerk (grofweg tussen Baandert, Maerelaan en Zevenhoeven)
 • Aantal woningen/voorzieningen: 235 woningen

Korte beschrijving en historie van het plan

In het plangebied De Velst komen nieuwe woningen en voorzieningen. Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt, dat is vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2022. Hierin is ruimte voor nieuwe woongebouwen, extra lagen op de bestaande flats (‘optoppen’), een woon-zorgcluster en een nieuw schoolgebouw. Met volop aandacht voor groen en spelen. De projectlocaties in het stedenbouwkundig plan worden nader uitgewerkt samen met omwonenden en bewoners van De Velst.

Participatie

Eind februari 2021 zijn we van start gegaan met de klankbordgroep De Velst. Dit is een gemotiveerde groep bewoners. Ze vertegenwoordigen hun flat, straat of centrum. Dat doen ze in het gesprek met de gemeente en de organisaties in het gebied: Woonopmaat, Woonzorg Nederland, OBS De Zevenhoeven en Heliomare. De klankbordgroep komt maandelijks bij elkaar. Elke deelnemer aan de klankbordgroep geeft in de gesprekken aan wat voor hem of haar belangrijk is. Voor de meesten is dat het behouden van de groene omgeving, voldoende parkeergelegenheid, woongenot en veiligheid.

Daarnaast zijn er 3 werkgroepen ingericht, met als thema spelen & groen, onderzoeken en veiligheid. Deze werkgroepen richten zich op de openbare ruimte. In de vervolgfasen worden de werkgroepen gebundeld tot één werkgroep openbare ruimte.

Bij het maken van de plannen voor extra woningen houden we rekening met een aantal punten: 

 • Voldoende nieuwe woningen;
 • Behouden en versterken van het groene karakter;
 • Toevoegen of verbeteren van voorzieningen;
 • Wonen voor verschillende doelgroepen.

Proces en planning

 • Q1 2023: Bestemmingsplan ter inzage
 • Q4 2023: Bestemmingsplan ter besluitvorming
 • Q1 2024: Start voorbereiding tenderprocedure locatie F
 • Q2 2024: Tenderprocedure locatie F
 • Q4 2024: Start bouw locatie F
 • 2024: Uitwerken locatie E1 en E2
 • 2025 – 2032: Uitwerken en realisatie locatie A,B,C
 • 2027: Realisatie locatie F

 

Contactpersoon

Lennart Schuijt, projectleider
E-mail: develst@heemskerk.nl
Telefoon: 14 0251

Meer informatie

Tussen december 2022 en januari 2023 kon u het ontwerpbestemmingsplan voor De Velst bekijken. We passen dit ontwerpbestemmingsplan aan. De reden hiervoor is dat Woonopmaat en Heliomare meer tijd nodig hebben om hun plannen uit te werken. Het gaat om locaties A, B, C en E2. Ook de plannen voor de locatie van de dansschool moeten verder worden uitgewerkt. U bekijkt de locaties op het kaartje (jpg, 2 MB).

We willen doorgaan met de bouw van de woningen in De Velst. Om die reden wil het college het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. Hierin staan:

 • De bouw van de nieuwe school.
 • De appartementen op locatie D.
 • Het appartementengebouw op locatie F.

De bouwplannen van Woonopmaat en Heliomare volgen later een eigen ruimtelijke procedure. Het college wil het bestemmingsplan in december 2023 aanbieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Voor de nieuwsbrief van juli 2023 (pdf, 3 MB)

 • Gingen we op bezoek bij enthousiaste bewoners van De Velst;
 • Spraken we met de directeur van Heliomare én de directeur van basisschool De Zevenhoeven;
 • Zetten we de mijlpalen van De Velst op een rij;
 • Vragen we u met ons mee te denken.

Via deze link vindt u de documenten over het stedenbouwkunndig plan voor De Velst die tijdens de raadsvergadering van 16 juni 2022 zijn behandeld.
Bijlage 1- Stedenbouwkundig Plan versie a - is te groot (meer dan 30 mb) om online te plaatsen. U kunt het document opvragen door een bericht te sturen naar develst@heemskerk.nl. U ontvangt dan een downloadlink van ons.

In het schetsontwerp (png, 761 KB) is te zien dat we nieuwe bomen gaan planten (waaronder eetbare soorten), stukken bosplantsoen en nieuwe struiken. Van de nieuwe beplating is 75% inheems (planten die hier van nature voorkomen). Dit past goed bij de omgeving. Het ontwerp sluit aan bij de sfeer van het bestaande park. De geplande inrichting vergroot de biodiversiteit in het gebied. De bloei en "besdracht"van de nieuwe bomen en beplanting zijn gunstig voor de leefomstandigheden van vogels en insecten. Ook planten we bomen met eetbare “vruchten”, zoals een tamme kastanje en een walnootboom.

De afwisselende bloeitijden van de nieuwe bomen en beplanting, de verschillende herfstkleuren en een aantal nieuwe wintergroene soorten zorgen voor een afwisselend beeld gedurende het gehele jaar.

Het college is akkoord met de nota van uitgangspunten, het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan, de beschrijving van de participatie en om dit voorstel in te voor te leggen aan de raad. Via deze link vindt u onder agendapunt 7 de documenten over het voorstel voor verdichting van de Velst.

Bijlage 2d – schaduwstudie locatie A tm F is te zwaar (>30mB) om online te plaatsen. U kunt de bijlage apart opvragen door een verzoek hiertoe te mailen naar develst@heemskerk.nl . U ontvangt dan van ons een tijdelijke link om het bestand zelf te kunnen downloaden.

Bewonersavond De Velst 22 november 2021

Op 22 november 2021 werd een bewonersavond voor omwonenden van De Velst gehouden. De presentatie van deze avond kunt u hier (pdf, 3 MB) bekijken.

Tijdens de informatieavond op 11 mei zijn bewoners geïnformeerd over het plan tot nu toe.
Bekijk hier de presentatie (pdf, 6 MB) van de bewonersavond en/of lees het verslag (pdf, 210 KB).

Op donderdag 22 april is de raadscommissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid geïnformeerd over het plan tot nu toe.
Bekijk onder agendapunt 7 de documenten die tijdens deze avond zijn behandeld.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), is verzocht om informatie over het project De Velst (onderdelen Kind- jeugdcentrum Heliomare, de gemeentelijke multifunctionele sportaccommodatie en parkzone De Velst)  voor iedereen openbaar te maken door de informatie online te plaatsen.

Hieronder vindt u de informatie. In verband met de grootte van de bestanden, zijn de documenten gesplitst.

Wij houden bij het verstrekken van de informatie rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Daarom zijn op grond van artikel 10, lid 1, onder d van de Wob in de te openbaren documenten de persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, onleesbaar gemaakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op grond van artikel 10, lid 1, onder c van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

Op grond van artikel 10, lid 2, onder g van de Wob, blijft het verstrekken van informatie eveneens achterwege voor zover het belang van de openbaarmaking niet opweegt tegen het belang dat gediend is met het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Op grond van deze bepalingen zijn de in de offertes, opdrachten, facturen en bijbehorende e-mails vermelde bedragen onleesbaar gemaakt.