Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek

  • Locatie: Tussen Hoflaan, Tolweg en Zuidermaatweg
  • Aantal woningen/voorzieningen: Ongeveer 250-300 woningen

Beschrijving en korte historie van het plan

We maakten samen met (sport)verenigingen en bewoners/omwonenden een ontwerp voor een nieuwe inrichting van park Assumburg - Oud Haerlem – Tolhek. Hiervoor maakten we een lijst met randvoorwaarden, waarmee we rekening houden bij de inrichting van het gebied. Ook willen we hier versneld nieuwe woningen bouwen.

Participatie

Verenigingen, inwoners van het plangebied, omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners werkten mee aan de 1e schets via een intensief participatietraject. Zij deden mee aan brainstormsessies, workshops en gesprekken in een kleine groep. Ook mochten ze schriftelijk reageren op de schetsen. Bij de nieuwe inrichting van het gebied onderzoeken we de doorstroming van het verkeer.

Proces en planning

De schets en de 2 varianten zijn op 9 februari 2023 aan de commissie RWK voorgelegd. De raad nam op 20 april 2023 een besluit over de schetsen. Van de raadsleden stemde 19 voor schets 1 en 5 tegen. Hiermee is schets 1 aangenomen als definitieve keuze.

Aan de schetsen kunnen geen planologische rechten en/of financiële vergoedingen worden ontleend.

Op 19 oktober 2023 diende Heemskerk Lokaal een motie in over ' geen manege in park Assumburg'. Deze motie is aangenomen. De gemeenteraad stemde in deze vrijkomende plekken nader in te vullen als deels blijvend park en deels passende woningbouw langs de Communicatieweg. Deze invulling werken we de komende periode verder uit.

Contactpersoon

 Bora Ilhan & Els Poncin

Vragen over dit project?

Neem contact op via aohtolhek@heemskerk.nl of bel 14 0251.

Meer informatie

Op 23 december 2021 is de definitieve schets besproken in de gemeenteraad. Er werden verschillende zogenaamde amendementen door de verschillende raadsfracties ingediend. Dat is een voorstel tot wijziging van het conceptraadsbesluit.

Een aantal van die amendementen werd door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund. Het door het college voorgestelde raadsbesluit werd daarom op verschillende punten aangepast. Lees het raadsbesluit (pdf, 2 MB).

Op donderdag 9 december is de definitieve schets voor project Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek gepresenteerd aan de raad via een digitale sessie. Raadsleden kregen de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op de schets voor het maken van een besluit op 21 of 23 december.

Op vrijdag 12 november 2021 kwamen de stakeholders weer bij elkaar voor de slotbijeenkomst. Deze bijeenkomst was de laatste in een reeks bijeenkomsten die horen bij het participatieproces (pdf, 559 KB). Tijdens deze bijeenkomst is de definitieve schets gepresenteerd. Er is gezocht naar een plan waar de meeste draagvlak voor is. Door middel van de gesprekken die gevoerd zijn en de puzzels die gelegd zijn is dit de definitieve schets (pdf, 10 MB) geworden.

Landschapsarchitect Jan Maas heeft in de avond van 21 oktober 2 eerste schetsen (of vlekkenplannen) gepresenteerd aan de stakeholders. Er waren ook raadsleden tijdens de presentatie. De stakeholders hadden in 6 groepen van ongeveer 7 personen de mogelijkheid om de opties verder te bekijken en vragen te beschrijven voor de landschapsarchitect.

De vragen zijn opgeschreven op grote papieren vellen en gegeven aan landschapsarchitect. De landschapsarchitect neemt deze vragen mee in de verdere uitwerking van het plan. Iedere stakeholder kon ook tot uiterlijk 1 november een schriftelijke reactie indienen. 

In de avond van 30 september 2021 was er een werksessie samen met landschapsarchitect Jan Maas. In 2 rondes en op 6 verschillende tafels konden stakeholders samen het gebied inrichten. Dit ging op basis van een plattegrond van het gebied en miniaturen van de oppervlakten van bestaande en mogelijke partijen.

De landschapsarchitect nam deze punten en inrichtingen mee in het ontwerp van de 1e schetsen van het gebied. Hij maakte 4 varianten (pdf, 1 MB) van de uitkomst van de 6 tafels.

Het opnieuw in te richten park kent enkele randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden bestaan uit beperkingen en toezeggingen waarmee rekening gehouden moet worden bij het opnieuw inrichten van het gebied. Bovendien zijn er ook ruimtelijke initiatieven van buitenaf. Het gebied is een zoeklocatie voor verschillende doeleinden (pdf, 63 KB).

Een belangrijk beleidsstuk dat wordt meegenomen in de (her)inrichting van Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek is de Woonvisie. Bekijk de woonvisie Beverwijk en Heemskerk 2025 (pdf, 4 MB).

Het project Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek past binnen de omgevingsvisie voor 2040. Deze visie geeft richting aan de ontwikkeling van een duurzame, dorpse en vernieuwende leefomgeving. Meer informatie vindt u op de websiteof ziet u in de video.