Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek

  • Locatie: Tussen Hoflaan, Tolweg en Zuidermaatweg
  • Aantal woningen/voorzieningen: Ongeveer 250-300 woningen

Beschrijving en korte historie van het plan

De gemeente maakt samen met (sport)verenigingen en bewoners/omwonenden een ontwerp voor een nieuwe inrichting van park Assumburg - Oud Haerlem – Tolhek. Hiervoor is een lijst met randvoorwaarden gemaakt, waarmee we rekening houden bij de inrichting van het gebied. Ook willen we hier versneld nieuwe woningen bouwen.

Voordat we schets voor AOHT verder kunnen uitwerken, onderzoeken we eerst of de Schimmelkroft verplaatst kan worden naar de Communicatieweg.

Participatie

Verenigingen, inwoners van het plangebied, omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners hebben meegewerkt aan de eerste schets via een intensief participatietraject. Zij hebben meegedaan aan brainstormsessies, workshops en gesprekken in een kleine groep. Ook hebben zij schriftelijk mogen reageren op de schets en de 2 varianten op de schets, die later op verzoek van de gemeenteraad zijn gemaakt. Bij de nieuwe inrichting van het gebied onderzoeken we de doorstroming van het verkeer.

Proces en planning

De schets en de 2 varianten zijn op 9 februari 2023 aan de commissie RWK voorgelegd. De raad nam op 20 april 2023 een besluit over de schetsen. Van de raadsleden stemde 19 voor schets 1 en 5 tegen. Hiermee is schets 1 aangenomen als definitieve keuze. 

Aan de schetsen kunnen geen planologische rechten en/of financiële vergoedingen worden ontleend.

Contactpersoon

Henk de Ruiter en Els Poncin.

Vragen over dit project?

Neem contact op via aohtolhek@heemskerk.nl of bel 14 0251.

Meer informatie

Op 23 december 2021 is de definitieve schets besproken in de gemeenteraad. Er werden verschillende zogenaamde amendementen door de verschillende raadsfracties ingediend. Dat is een voorstel tot wijziging van het conceptraadsbesluit.

Een aantal van die amendementen werd door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund. Het door het college voorgestelde raadsbesluit werd daarom op verschillende punten aangepast. Lees het raadsbesluit (pdf, 2 MB).

Op donderdag 9 december is de definitieve schets voor project Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek gepresenteerd aan de raad via een digitale sessie. Raadsleden kregen de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op de schets voor het maken van  een besluit op 21 of 23 december.

Op vrijdag 12 november kwamen de stakeholders weer bij elkaar voor de slotbijeenkomst. Deze bijeenkomst was de laatste in een reeks bijeenkomsten die horen bij het participatieproces (pdf, 559 KB). Tijdens deze bijeenkomst is de definitieve schets gepresenteerd. Er is gezocht naar een plan waar de meeste draagvlak voor is. Door middel van de gesprekken die gevoerd zijn en de puzzels die gelegd zijn is dit de definitieve schets (pdf, 10 MB) geworden.

Landschapsarchitect Jan Maas heeft in de avond van 21 oktober twee eerste schetsen (of vlekkenplannen) gepresenteerd aan de stakeholders. Er waren ook raadsleden tijdens de presentatie. De stakeholders hadden in 6 groepen van ongeveer 7 personen de mogelijkheid om de opties verder te bekijken en vragen te beschrijven voor de landschapsarchitect.

De vragen zijn opgeschreven op grote papieren vellen en gegeven aan landschapsarchitect. De landschapsarchitect neemt deze vragen mee in de verdere uitwerking van het plan. Iedere stakeholder kon ook tot uiterlijk 1 november een schriftelijke reactie indienen. 

In de avond van 30 september vond er een werksessie samen met landschapsarchitect Jan Maas plaats. In 2 rondes en op 6 verschillende tafels konden stakeholders samen het gebied inrichten. Dit ging op basis van een plattegrond van het gebied en miniaturen van de oppervlakten van bestaande en mogelijke partijen.

De landschapsarchitect nam deze punten en inrichtingen mee in het ontwerp van de 1e schetsen van het gebied. Hij maakte 4 varianten (pdf, 1 MB) van de uitkomst van de 6 tafels.

Het opnieuw in te richten park kent enkele randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden bestaan uit beperkingen en toezeggingen waarmee rekening gehouden moet worden bij het opnieuw inrichten van het gebied. Bovendien zijn er ook ruimtelijke initiatieven van buitenaf. Het gebied is een zoeklocatie voor diverse doeleinden (pdf, 63 KB).

Een belangrijk beleidsstuk dat wordt meegenomen in de (her)inrichting van Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek is de Woonvisie. Bekijk de woonvisie Beverwijk en Heemskerk 2025 (pdf, 4 MB), 'Een thuis voor iedereen'.

Het project Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek past binnen de omgevingsvisie voor 2040. Deze visie geeft richting aan de ontwikkeling van een duurzame, dorpse en vernieuwende leefomgeving. Meer informatie vindt u op de websiteof ziet u in de video